مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر هشت هفته تمرین مقاومتی ...
عنوان اثر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح ائوتاکسین سرم در مردان دارای اضافه وزن و چاق
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین مقاومتی فزاینده، ائوتاکسین، مردان دارای اضافه وزن و چاق
چکیده چکیده زمینه و هدف: ائوتاکسین آدیپوکاین پیش التهابی مترشحه از بافت چربی است که ترشح آن در اثر چاقی افزایش می یابد و هم چنین نقش بارزی در پاتوژنز ابتلا به آسم دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی ائوتاکسین، شاخص مقاومت انسولینی، لیپوپروتئین غیرپرچگال(non-HDL-c) و برخی متغیرهای فیزیولوژیکی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی بود. در این مطالعه 20 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن و چاق به صورت آزمودنی های در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل(10 نفر) و تمرین (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته (چهار جلسه در هفته، شصت دقیقه در هرجلسه) اجرا شد. نمونه های خونی آزمودنی ها قبل از شروع تمرین و چهل و هشت ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، جهت ارزیابی متغیرهای مورد نظر گرفته شد. سنجش ائوتاکسین سرم بوسیله روش الایزای ساندیچی به وسیله کیت ویژه ساخت شرکت زلبایو کشورآلمان اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری تی وابسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی فزآینده در گروه تجربی تغییرات مقدار ائوتاکسین سرم در مقایسه با گروه شاهد معنی دار نبود(65/0=p)، اما مقادیر non-HDL-c (024/0=p) ، تری گلیسرید (017/0=p) و کلسترول تام (032/0=p) کاهش معنی دار داشته اند (05/0>p). تغییرات در بقیه متغیرها از جمله شاخص مقاومت انسولینی، وزن بدن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن و حداکثر اکسیژن مصرفی معنی دار نبود(05/0p). هم چنین در شرایط پایه، همبستگی بین ائوتاکسین با سایر متغیرها (بغیر از non-HDL-c) معنی دار نبود(05/0
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، یوسف صابری (نفر دوم)