مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر فعالیت بدنی بر شاخص ...
عنوان تأثیر فعالیت بدنی بر شاخص توده بدن و برخی ویژگیهای آمادگی جسمانی در زنان معتاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فعالیت بدنی، شاخص توده بدنی، ویژگی آمادگی جسمانی، زنان معتاد
چکیده مقدمه: اعتیاد به مواد یکی از مهمترین مشکلات و بیماریهای قرن حاضراست و توجه به مسئله اعتیاد در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فعالیت بدنی بر شاخص توده بدن و برخی ویژگی آمادگی جسمانی در زنان معتاد بود. روش کار: در این مطالعه شبه تجربی 48 نفر از زنان معتاد از بین کمپهای ترک اعتیاد شهر تبریز به صورت تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. آنها بر اساس سن و قد در دو گروه فعالیت بدنی و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه ورزش هوازی به صورت 23 جلسه و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 08 دقیقه انجام گرفت. قبل از شروع جلسات پیشآزمون و در پایان آخرین جلسه و پسآزمون که شامل اندازهگیری شاخص توده بدنی )وزن/قد 2(، ویژگی آمادگی جسمانی )حداکثر اکسیژن مصرفی )آزمون راکپورت(، قدرت عضلانی 3( و انعطافپذیری )آزمون خمش به جلو( اجرا × )دینامومتر(، استقامت عضلانی )دراز و نشست و بارفیکس اصلاح شده(، چابکی )دو 1 شد. دادهها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد. یافته ها: درگروه فعالیت بدنی شاخص توده بدنی با ) 820 P 8/ ( و ویژگی آمادگی جسمانی شامل حداکثر اکسیژن مصرفی ) 883 = P = 8/ (، قدرت عضلانی ) 830 P = 8/ (، استقامت عضلانی ) 881 P = 8/ (، چابکی ) 811 P = 8/ ( و انعطاف پذیری ) 880 P( نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است. نتیجه گیری: فعالیت بدنی آمادگی مرتبط با تندرستی زنان معتاد را بهبود بخشید. پیشنهاد میشود فعالیت بدنی در برنامه مرکز ترک اعتیاد قرار گیرد تا نتایج بهتری در رابطه با سلامت جسمانی معتادین به ثمر رسد.
پژوهشگران بهروز قربان زاده کشکی (نفر اول)، بهلول قربانیان (نفر دوم)، یوسف یاوری (نفر سوم)، مریم لطفی (نفر چهارم)، مهرنوش شمیری (نفر پنجم)، فرزانه رازمندی (نفر ششم به بعد)، بهزاد شالچی (نفر ششم به بعد)