یوسف یاوری

صفحه نخست /یوسف یاوری
نام و نام خانوادگی یوسف یاوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و مدیریت برنامه ریزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1396) 103-112
2 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
3 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
4 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 5 (1395) 99-116
5
Sport Science 9 (2016) 54-60
6 مدیریت و توسعه ورزش 1 (1395) 233-243
7 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال دهم (1394) 235-256
8 مطالعات ناتوانی 4 (1393) 52-59
9
International Journal of Sport Studies (2014) 394-399
10
International Journal of Sport Studies (2014) 1015-1022
11 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) (1391) 168-153