یوسف یاوری

صفحه نخست /یوسف یاوری
نام و نام خانوادگی یوسف یاوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و مدیریت برنامه ریزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
2 پژوهش در ورزش تربیتی 5 (1395) 99-116
3 مدیریت و توسعه ورزش 1 (1395) 233-243
4 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(روانشناسی سال دهم (1394) 235-256
5 ISSN:2322-2840 مطالعات ناتوانی (1393) 52-59
6 فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی ISSN 2978-2345 (1393) 49-63
7
International Journal of Sport Studies (2014) 394-399
8
international journal of sport studies (2014) 1015-1022
9 مدیریت ورزشی (1391) 168-153