یوسف یاوری

صفحه نخست /یوسف یاوری
نام و نام خانوادگی یوسف یاوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای حرفه ای / تربیت بدنی و مدیریت برنامه ریزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
2 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
3 پژوهش در ورزش تربیتی- (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 5 (1395) 99-116
4
Sport Science 9 (2016) 54-60
5 مدیریت و توسعه ورزش 1 (1395) 233-243
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران سال دهم (1394) 235-256
7
International Journal of Sport Studies (2014) 394-399
8
International Journal of Sport Studies (2014) 1015-1022
9 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) (1391) 168-153