مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تمرین هوازی بر وخامت کلی ...
عنوان اثر تمرین هوازی بر وخامت کلی خطر متابولیک و لیپوپروتئین آتروژنیک غیرپرچگال مردان غیرفعال با کنترل تاثیر تغذیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی؛ عوامل خطر متابولیک؛ مردان مبتلا به سندرم متابولیک
چکیده مقدمه و اهداف افراد مبتلا به سندروم متابولیک در معرض خطر بیشتر افزایش کلسترول، فشار خون بالا و انسداد عروق کرونر هستند و قطعا شناسایی تاثیر همزمان تمرین هوازی بر وخامت کلی خطر متابولیک و لیپوپروتئین غیرپرچگال )به عنوان شاخص معتبر، ارزان و سهلالوصول رویدادهای آتروژنیک( در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک بسیار کاربردی و جذاب است. مواد و روشها روش تحقیق از نوع تجربی با طرح پیشآزمون پسآزمون بود. - 30 مرد بیمار سندرم متابولیکی غیرفعال داوطلب از شهر تبریز )سن: 2 / 16 ± 5 / 55 سال، شاخص توده بدنی 5 / 2 ± 09 / 30 کیلوگرم بر متر مربع(، پس از تعیین مقدار قند، پروتئین، چربی و کالری دریافتی روزانه با استفاده از ثبت یادآمد غذایی و تحلیل توسط نرمافزار N4 و خونگیری، به طور تصادفی به دو گروه کنترل ) 15 = N ( و تجربی ) 15 = N ( تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته در برنامه هوازی با شدت متوسط شرکت کردند و در پایان اندازهگیریها تکرار شد. از آزمونهای t همبسته، تحلیل کواریانس اندازهگیری مکرر، t مستقل و آزمون کاپا برای تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها در طول پژوهش تفاوت معناداری در مقدار پروتئین، قند، چربی و کل مواد غذای مصرفی روزانه مشاهده نشد ) 05 / 0 > P (. در گروه تجربی به دنبال تمرین هوازی بیشتر شاخصهای خطر متابولیک )فشار خون میانگین سرخرگی، مقدار قند خون، لیپوپروتئین کمچگال، مقدار امتیاز z سندرم متابولیک و همچنین لیپوپروتئین غیرپرچگال( کاهش معناداری یافتند و مقدار لیپوپروتئین پرچگال افزایش معناداری داشت ) 05 / 0 > P .) نتیجهگیری تمرین هوازی منظم همزمان بر کاهش لیپوپروتئین غیرپرچگال و وخامت کلی z سندرم متابولیک مؤثر است که در کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی بسیار اهمیت
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، یوسف یاوری (نفر دوم)، سمیه آذریان (نفر سوم)