بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
2 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
3 فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی 10 (1394) 149-165
4 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
5 فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی مدرسه 8 (1394) 1-15
6 فصلنامه تعلیم و تربیتISSN 4133-1017 (1393) 121-140