بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 افق دانش 24 (1397) 152-146
2 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 17 (1396) 173-201
3 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
4
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
5 افق دانش 24 (1396) 61-66
6
hormozgan medical journal 22 (2018) 52-61
7 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15 (1396) 239-256
8 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 71-92
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
10 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
13 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
14
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
15 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
16 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
17 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
18 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
19 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
21 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15
22 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش 119 (1393) 121-140
23 خانواده و پژوهش 10 (1392) 91