بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 763-772
2 خانواده و پژوهش 15 (1397) 97-112
3 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1397) 10.22089/res.2018.48
4 مجله علوم پزشکی رازی 25 (1397) 37-47
5 افق دانش 24 (1397) 152-146
6 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 17 (1396) 173-201
7 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
8
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
9 افق دانش 24 (1396) 61-66
10
hormozgan medical journal 22 (2018) 52-61
11 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15 (1396) 239-256
12 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 71-92
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
14 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
15 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
17 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
18
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
19 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
20 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
21 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
22 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
23 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
24 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
25 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15
26 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش 119 (1393) 121-140
27 خانواده و پژوهش 10 (1392) 91