بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1397) 10.22089/res.2018.48
2 مجله علوم پزشکی رازی 25 (1397) 37-47
3 افق دانش 24 (1397) 152-146
4 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 17 (1396) 173-201
5 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
6
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
7 افق دانش 24 (1396) 61-66
8
hormozgan medical journal 22 (2018) 52-61
9 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15 (1396) 239-256
10 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 71-92
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
13 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
14 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
15 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
16
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
17 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
18 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
19 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
20 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
21 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
22 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
23 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15
24 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش 119 (1393) 121-140
25 خانواده و پژوهش 10 (1392) 91