بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
2 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
3
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
4 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
5 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
6 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
7 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
8 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15