بهزاد شالچی

صفحه نخست /بهزاد شالچی
بهزاد شالچي
نام و نام خانوادگی بهزاد شالچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 خانواده و پژوهش 15 (1397) 97-112
2 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1397) 10.22089/res.2018.48
3 مجله علوم پزشکی رازی 25 (1397) 37-47
4 افق دانش 24 (1397) 152-146
5 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 17 (1396) 173-201
6 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 43-58
7
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
8 افق دانش 24 (1396) 61-66
9
hormozgan medical journal 22 (2018) 52-61
10 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 15 (1396) 239-256
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 71-92
12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
14 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 11 (1396) 229-247
15 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
16 مدیریت ارتقای سلامت 6 (1396) 43-49
17
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
18 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
19 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
20 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
21 روان شناسی و دین 8 (1394) 113-128
22 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 9 (1394) 37-52
23 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 10 (1394) 149-165
24 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) 8 (1394) 1-15
25 تعلیم و تربیت ـ وزارت آموزش و پرورش 119 (1393) 121-140
26 خانواده و پژوهش 10 (1392) 91