مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتیاد جنسی و همبودی آن با ...
عنوان اعتیاد جنسی و همبودی آن با وابستگی به موادمخدر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلالات مرتبط با مواد، رفتار جنسی، همبودی، درمان
چکیده مقدمه: اعتیاد به اینترنت، نوعی وابستگی رفتاری است که فرد برای مقابله با مشکلات از آن استفاده می کند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ی بین شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت بود. روش: طرح پژوهش حاضر، از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور، 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند و به پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز، مقیاس شفقت به خود و مقیاس عزت نفس که در اختیار آن ها گذاشته شده بود، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. هم چنین برای طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای آماری SPSS 22 و لیزرل استفاده شد. یافته ها: ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد (RMSEA= 7/788 ،IFI= 7/18،CFI=7/18). نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود به صورت غیر مستقیم از طریق عزت نفس بر اعتیاد به اینترنت از طریق عزت نفس بر اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضرایب (073/0 و 126/0-) تاثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان رابطه مستقیم با اعتیاد به اینترنت (44/0) دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس در رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود نقش واسطه ای دارد. توجه به این مکانیسم تاثیر، در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای اعتیاد به اینترنت می تواند موثر باشد. اعتیاد جنسی با افکار و اعما جنسی مداوم و شدید مشخ میشود که تاثیر منفی بر زندگی افراد دارد. معتادا جنسی تلاشهای فراوانی برای کنتر و یا به تعویق انداختن احساسات و اعما جنسی انجام میدهند، اما این تلاشها با شکست همراه است. اعتیاد جنسی متاثر از یک عامل و علت مشخصی نیست و تصور میشود که عوامل زیستی، روا شناختی و اجتماعی مختلفی در ر نقش دارند. اعتیاد جنسی همانند شرایو روانپزشکی دیرر، دارای همبودی با اختلالات روانی هستند که در برخی گروهها از جمله مجرما جنسی، و اختلالات مصرف مواد شیوع بیشتری دارد. هدف از )HIV/AIDS( افراد مبتلا به بیماریهای عفونی پژوهش حاضربررسی اعتیاد جنسی و همبودی ر با وابستری به موادمخدر با استفاده
پژوهشگران سیدقاسم سید هاشمی (نفر اول)، بهزاد شالچی (نفر دوم)، شلاله حسین نژاد (نفر سوم)، لطیفه سادات مردانی (نفر چهارم)