مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه اختلال فزون کنشی جنسی ...
عنوان مقایسه اختلال فزون کنشی جنسی و ابعاد آن در بیماران مبتلاء به اختلال مصرف مواد و افراد عادی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال مصرف مواد، رفتار جنسی، اختلال فزون کنشی جنسی
چکیده اهداف: در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد، رفتارهای جنسی پرخطر و محافظت نشده شیوع بالایی دارد و همچنین رفتارهای جنسی، نقش کلیدی در درمان اعتیاد و بهداشت کلی این افراد ایفا می کند. بنابراین با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت تحقیق در حوزه رفتارهای جنسی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اختلال فزون کنشی جنسی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد و افراد عادی انجام شد. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای در سال 1395، 100 نفر از مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز اقامتی میان مدت شهر تبریز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سپس با 100 نفر از افراد عادی که با توجه به اطلاعات دموگرافیک افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد همتاسازی شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.. یافته ها: میانگین نمرات اختلال فزون کنشی جنسی و ابعاد آن در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد بیشتر از افراد عادی بود و 13 % نمره های اختلال فزون کنشی توسط گروه اختلال مصرف مواد تبیین شد . نتیجه گیری: اختلال فزون کنشی جنسی و ابعاد آن در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد بیشتر از افراد عادی است.
پژوهشگران سیدقاسم سید هاشمی (نفر اول)، بهزاد شالچی (نفر دوم)، حسن یعقوبی (نفر سوم)