مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در ...
عنوان نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در تبیین حالتهای هیجانی منفی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هوش هیجانی، هوش معنوی، حالتهای هیجانی منفی
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی در تبیین حالت های هیجانی منفی انجام شده است. این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بوده و بر روی نمونه ای متشکل از 589 نفر دانشجو (292 نفر دختر و 297 نفر پسر) صورت پذیرفته است. دانشجویان از طریق پاسخگویی به مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، مقیاس رگه فراخلقی و مقیاس هوش معنوی کینگ در پژوهش شرکت نمودند. نتایج مطالعه حکایت از آن داشت ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی قادر به تبیین حالت های هیجانی منفی می باشند. به منظور بررسی برازش مدل پیشنهادی با داده های گردآوری شده شاخص های RMSEA, CFI, AGFI, GFI, X2, X2/df و RMR محاسبه گردیده و نشان دادند، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار می باشد.
پژوهشگران یوسف رضاپور (نفر اول)، بهزاد شالچی (نفر دوم)، مهرناز دادخواه (نفر سوم)