مشخصات پژوهش

صفحه نخست /راهبردهای یادگیری خود - ...
عنوان راهبردهای یادگیری خود - تنظیمی و تأثیر آموزش آن در حل مسائل ریاضی دانش آموزان متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیمی، حل مسائل ریاضی، دانش آموزان
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و تأثیر آموزش آن بر حل مسائل ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی انجام شده است. علاوه براهمیت موضوعی درس ریاضی، ضعف اساسی دانش آموزان در این درس و تأثیر راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی در پیشرفت تحصیلی، پرداختن به این موضوع را ضرورت میبخشد. با توجه به موضوع و هدف پژوهش حاضر، برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز دو مطالعه در قالب دو روش علی مقایسه ای و طرح مصالحهای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر دانش آموزان دختر و پسر پایه اول مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی بوده است. در مطالعه اول تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای و در مطالعه دوم از روش هدفمند استفاده شده است. در مطالعه اول 172 نفر و در مطالعه دوم 85 نفر در تحقیق شرکت داده شدند. در این پژوهش به منظور سنجش متغیرها از دو ابزار آزمونهای موازی ریاضی و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدهاند. ( MSLQ) مستقل برای تحلیل داده ها در سطح t آزمونهای تحلیل واریانس یک راهه، توکی و استنباطی محاسبه شده اند. از یافته های پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که اولاً دانش آموزان قوی از نظر ریاضی دارای مهارتهای یادگیری خود-تنظیمی بالاتر هستند و بهتر از دانش آموزان دیگر از رفتارهای خود-نظارتی و انگیزشی برای فائق آمدن بر دشواریها سود می جویند. ثانیاً آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی در بهبود عملکرد دانش آموزان ضعیف اثر گذار است و باید به طور جدی مورد توجه مربیان و دبیران ریاضی قرار بگیرد.
پژوهشگران بهزاد شالچی (نفر اول)، یوسف رضاپور (نفر دوم)، جلیل باباپور خیرالدین (نفر سوم)، محمد اصل محمد علیزاد سردرودی (نفر چهارم)، فرهاد عبدالهی (نفر پنجم)