مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش عملکرد خانواده، شکاف بین ...
عنوان نقش عملکرد خانواده، شکاف بین نسلی و موقعیت اجتماعی اقتصادی در تبیین اعتیاد پذیری جوانان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کارکرد خانواده، شکاف بین نسلی، موقعیت اجتماعی ه اقتصادی، اعتیادپذیری، جوانان
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده، شکاف بین نسلی و موقعیهت اقتصهادی، اجتماعی در تبیین اعتیاد پذیری جوانان انجام شده است. روش: تعداد 411 دانشجوی پسر دانشگاه سراسری، آزاد و پیام نور شهرستان تبریز با نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده و پرسشه نامه های شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد، مقیاس سنجش کارکرد خانواده و شکاف بین نسلی را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بسیاری از ابعاد متغیرهای پیش بین و اعتیادپذیری جوانان رابطه معناداری وجود دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار بوده و میتوان از متغیرهای کارکرد خانواده، شکاف بین نسلی و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی به منظور تبیین اعتیادپذیری جوانان استفاده کرد. نتیجه گیری: ابعاد کارکرد خانواده و شکاف بین نسلی قادر به تبیین اعتیاد پذیری جوانان میباشند و توجه به این امر میتواند پیشنهادهایی برا ی پیشگیری و مداخله در حوزه اعتیاد داشته باشد.
پژوهشگران بهزاد شالچی (نفر اول)