مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عملکرد برنامه ریزی در ...
عنوان بررسی عملکرد برنامه ریزی در بین بیماران مصروع تونیک کلونیک، صرع میونیک جوانان و افراد سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکرد اجرایی برنامه ریزی، آزمایه برج هانوی، صرع تونیک-کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان
چکیده پیش زمینه و هدف: بیماری صرع یک بیماری عصبی مزمن بوده که با تشنج های مکرر و تغییر رفتار، احساس، ادراک، یادگیری و حافظه همراه است. پژوهش های مختلف نشان می دهد که تخلیه حملات صرع در بخش های مختلف مغز، عملکرد اجرایی برنامه ریزی بیمار را تحت تأثیر قرار می دهد، مانع پردازش رفتارهای پیچیده فردی می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد اجرایی برنامه ریزی افراد مصروع تونیک-کلونیک و میوکلونیک جوانان و افراد سالم است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر بر اساس طرح پس رویدادی (علی-مقایسه­ای)، با روش نمونه‏گیری در دسترس تنظیم شد. جامعه موردنظر شامل تمامی افراد مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان ارومیه و حجم نمونه متشکل از 133 نفر (73 نفر بیمار و 60 نفر افراد سالم) در گروه سنی 35-18 سال بود. از گروه نمونه بیماران 14 نفر به دلیل نداشتن ملاک‏های انتخاب حذف شدند و 59 نفر بیمار (29 نفر صرع میوکلونیک و 30 نفر صرع تونیک کلونیک) باقی ماندند. ابزار مورداستفاده جهت سنجش آزمایه نوروسایکولوژی برج هانوی (هفت حرکتی) به منظور ارزیابی عملکرد برنامه‏ریزی می­باشد. داده­های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده تفاوت معنی دار هر دو گروه صرع تونیک-کلونیک و صرع میوکلونیک جوانان با افراد سالم در مسائل شش و هفت حرکتی (01/0 p<) بود. آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد، بین دو گروه صرع تونیک-کلونیک و صرع میوکلونیک جوانان در عملکرد اجرایی برنامه ریزی تفاوت معناداری (p >0/05) وجود ندارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می‏دهد، عملکرد برنامه‏ریزی افراد مصروع تونیک-کلونیک و میوکلونیک جوانان پایین‏تر از افراد سالم می‏باشد، این یافته­ها مؤید یافته های قبلی مبنی بر کاهش عملکردهای شناختی در افراد مبتلا به این دو صرع می­باشد.
پژوهشگران ظریفه سهرابی (نفر اول)، حسن یعقوبی (نفر دوم)، بهزاد شالچی (نفر سوم)