مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ناگویی هیجانی در بین ...
عنوان مقایسه ناگویی هیجانی در بین بیماران مصروع تونیک کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان و افراد سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صرع، صرع تونیک- کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان، ناگویی هیجان
چکیده زمینه و هدف: صرع اختلال مزمن و طغیان عمل مغزی است که به علت تخلیه نابهنجار الکتریکی نورون های مغز پیدا می شود و مشکلاتی چون نوسانات خلقی، افسردگی و اضطراب برای بیماران بدنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ناگویی هیجانی در بیماران مصروع تونیک کلونیک، صرع میوکلونیک جوانان و افراد سالم می باشد. روش کار: مطالعه حاضر بر اساس طرح پس رویدادی (علی مقایسه ای)، با روش نمونه گیری در دسترس تنظیم شد. جامعه مورد نظر شامل تمامی افراد مبتلا به صرع و حجم نمونه متشکل از 134 نفر (74 نفر بیمار و60 نفر افراد سالم) در گروه سنی 3518 سال بود. از گروه نمونه بیماران 14 نفر بدلیل نداشتن ملاک های انتخاب حذف شدند و 60 نفر بیمار (29 نفر صرع میوکلونیک و 31 نفر صرع تونیک کلونیک) باقی ماندند. ابزار مورد استفاده جهت سنجش ناگویی هیجانی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون t برای گروه های مستقل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین ناگویی هیجانی در صرع میوکلونیک جوانان، تونیک کلونیک و افراد سالم به ترتیب برابر با 44/64، 61/41 و 54/24 بود. تفاوت به دست آمده در بین دو گروه صرع میوکلونیک و تونیک کلونیک معنادار نبود ( p>0.05و 5/19 =t) اما تفاوت به دست آمده بین صرع میوکلونیک جوانان با افراد سالم (p<0.01 و 12/01=t) و صرع تونیک کلونیک با افراد سالم (p<0.01 و 6/82 =t) معنادار بود. همچنین افراد مصروع میوکلونیک جوانان و تونیک کلونیک دشواری های بیشتری را در شناسایی احساسات، توصیف احساسات و جهت گیری فکری بیرونی نسبت به افراد سالم نشان دادند اما چنین تفاوتی بین دو نوع صرع میوکلونیک جوانان و تونیک کلونیک به دست نیامد. نتیجه گیری: بیماری صرع با کاهش توانایی پردازش اطلاعات هیجانی همانند کاهش ناگویی هیجانی در بیماران مصروع همراه است، افراد مصروع تونیک کلونیک و صرع میوکلونیک جوانان توانایی کمتری در زمینه شناسایی و توصیف اطلاعات هیجانی دارند و بیشتر جهت گیری فکری بیرونی دارند. همچنین بدلیل اینکه محل تخلیه حملات تشنج در دو نوع صرع منتشر و مشابه است، تفاوت معناداری در ناگویی هیجانی بین دو نوع صرع مشاهده نشد.
پژوهشگران ظریفه سهرابی (نفر اول)، حسن یعقوبی (نفر دوم)، بهزاد شالچی (نفر سوم)، امیر صالح دل آرا (نفر چهارم)، پرویز مولوی (نفر پنجم)