مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر برنامه توانبخشی عصب ...
عنوان تأثیر برنامه توانبخشی عصب شناختی بر ریاضی و حافظه کاری کودکان با اختلال ریاضی عملکرد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توانبخشی؛ اختلال ریاضی؛ حافظه کاری؛ حافظه کوتاه مدت.
چکیده زمینه و هدف: کارکردهای شناختی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در دانش آموزان با اختلال ریاضی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری برنامه توانبخشی عصب شناختی بر عملکرد ریاضی و حافظه کاری دانش آموزان با اختلال ریاضی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون انجام گرفت.30 دانش آموز مقطع ابتدایی با اختلال ریاضی، به صورت نمونه گیری در دسترس، انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 15 نفر)، از لحاظ سن، جنس هوش و پایه تحصیلی همتا شدند. آزمون های گروه آزمایش در 20 جلسه 45 دقیقه ای، توانبخشی عصب شناختی را دریافت کردند.برای جمع آوری داده ها از آزمون هوشی و کسلر(WISC-R) ، آزمون تشخیصی ایران کی مت، آزمون فراخنای ارقام، فراخنای شمارش و آزمون بلوک های کرسی استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه براساس نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس، نمرات گروه آزمایش در پس آزمون حافظه کاری (فراخنای ارقام، فراخنای شمارش) و در پس آزمون کی مت، بیشتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری (حلقه واج شناختی، مجری مرکزی) و عملکرد ریاضی (بخش عملیات و کاربرد) کودکان با اختلال ریاضی می باشد.
پژوهشگران فاطمه بزاز منصف (نفر اول)، مهران سلیمانی (نفر دوم)، بهزاد شالچی (نفر سوم)