مهران سلیمانی

صفحه نخست /مهران سلیمانی
نام و نام خانوادگی مهران سلیمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات ناتوانی 8 (1397) 1-8
2 ناتوانی های یادگیری 8 (1397) 23-41
3
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK 2018 (2018) 283-292
4 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
5 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
6 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
7
International Journal of Pediatrics 15 (2017) 5853-5864
8 سالمند 12 (1396) 180-191
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
10
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 11 (1396) 13-22
11 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
12
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
13 روانشناسی کاربردی 10 (1395) 347-366
14 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 14 (1395) 371-379
15
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 128-133
16 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 4 (1394) 19-28
17 مطالعات ناتوانی 4 (1393) 52-59