مهران سلیمانی

صفحه نخست /مهران سلیمانی
نام و نام خانوادگی مهران سلیمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Pediatrics 15 (2017) 5853-5864
2 سالمند 12 (1396) 180-191
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 63-75
4
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 11 (1396) 13-22
5 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
6
Iranian rehabilitation journal 15 (2017) 65-70
7 روانشناسی کاربردی 10 (1395) 347-366
8 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 14 (1395) 371-379
9
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 128-133
10 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 4 (1394) 19-28
11 مطالعات ناتوانی 4 (1393) 52-59