مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی
عنوان رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خیانت زناشویی، روان سنجی، تحلیل عاملی
چکیده مقدمه: مساله خیانت زناشویی در جامعه ایران به عنوان یک نگرانی رو به رشد مطرح است که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است. هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه خیانت زناشویی بود. روش: پژوهش حاضر از نوعتوصیفی-روان سنجی می باشد که تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنیآذربایجان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی(تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس)، تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتیجه تحلیل عوامل، با استفاده از روش همسانی درونی و همچنین باز آزمائی برای پایایی پرسشنامه حاضر انجام شد و برای روایی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شدکه یافته ها بیانگر همخوانی و ارتباط دقیق بین مولفه های این پرسشنامه بود. .همسانی درونی گویه های پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مولفه های مشروعیت، اغوا، عادی سازی، تمایلات جنسی، زمینه اجتماعی، هیجان خواهی به ترتیب برابر با 79/0، 75/0، 54/0، 79/0، 71/0، 79/0و برای کل پرسشنامه برابر با 91/0 به دست آمد. محاسبه پایائی به شیوه دو نیمه کردن برای کل مقیاس برابر با 81/0=r به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش، اعتبار و روایی مطلوب فرم فارسی پرسشنامه ی خیانت زناشویی را تایید کرد و بیانگر این است که پرسشنامه خیانت زناشویی یک ابزار پایا و روا است و می توان از این ابزار در موقعیت های بالینی و پژوهشی استفاده کرد. بنابراین پرسشنامه حاضر دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان است.
پژوهشگران سارا کریمی (نفر اول)، رحیم یوسفی (نفر دوم)، مهران سلیمانی (نفر سوم)