رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
2 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
3 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 869-880
4
Journal of Practice in Clinical Psychology 6 (2018) 223-230
5 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 2 (1397) 190-201
6 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
7 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
8 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
9 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
10 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
11 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41 (1396) 69-78
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
13 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
14 طب نظامی 18 (1395) 207-214
15 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
16 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
17 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
18 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
19 پوست و زیبایی (1393) 32-22
20 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
21 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
22 مجله فیض (1392) 481-471
23 روانشناسی بالینی (1392) 85-97
24 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) (1391) 89-74
25 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
26 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
27 پوست و زیبایی (1391) 82-72
28 پوست و زیبایی (1390) 0
29 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
30 روانشناسی بالینی (1388) -