رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی ورزشی 8 (1398) 203-218
2 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 17 (1398) 237-248
3 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
4 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
5 اندازه گیری تربیتی 9 (1398) 213-232
6 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 869-880
7
Journal of Practice in Clinical Psychology 6 (2018) 223-230
8 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 2 (1397) 190-201
9 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
10 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
11 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
12 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
13 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
14 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41 (1396) 69-78
15 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
16 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
17 طب نظامی 18 (1395) 207-214
18 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
19 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
20 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
21 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
22 پوست و زیبایی (1393) 32-22
23 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
24 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
25 مجله فیض (1392) 481-471
26 روانشناسی بالینی (1392) 85-97
27 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) (1391) 89-74
28 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
29 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
30 پوست و زیبایی (1391) 82-72
31 پوست و زیبایی (1390) 0
32 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
33 روانشناسی بالینی (1388) -