رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
2 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
3 طب نظامی 18 (1395) 207-214
4 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
5 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
6 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
7 پوست و زیبایی (1393) 32-22
8 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
9 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
10 مجله فیض (1392) 481-471
11 مجله روان شناسی بالینی (1392) 85-97
12 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) (1391) 89-74
13 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
14 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
15 پوست و زیبایی (1391) 82-72
16 پوست و زیبایی (1390) 0
17 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
18 مجله روانشناسی بالینی (1388) -