رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Practice in Clinical Psychology 6 (2018) 223-230
2 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 2 (1397) 190-201
3 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
4 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
5 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
6 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
7 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
8 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41 (1396) 69-78
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
10 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
11 طب نظامی 18 (1395) 207-214
12 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
13 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
14 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
15 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
16 پوست و زیبایی (1393) 32-22
17 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
18 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
19 مجله فیض (1392) 481-471
20 روانشناسی بالینی (1392) 85-97
21 پژوهش در سلامت روانشناختی (دانشگاه خوارزمی) (1391) 89-74
22 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
23 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
24 پوست و زیبایی (1391) 82-72
25 پوست و زیبایی (1390) 0
26 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
27 روانشناسی بالینی (1388) -