رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
2 علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
3 فصلنامه روان شناسی مدرسه (1393) 156-143
4 ISSN 1735-448x فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (1393) 123-138
5 پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی (دانشگاه پیام نور) (1393) 51-40
6 مجله پوست و زیبایی (1393) 32-22
7 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
8 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1392) 123-108
9 مجله فیض (1392) 481-471
10 مجله روان شناسی بالینی (1392) 85-97
11 فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی مدرسه (1391) 89-74
12 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
13 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
14 پوست و زیبایی (1391) 82-72
15 مجله مطالعات پوست و زیبایی (1390) 0
16 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
17 مجله روانشناسی بالینی (1388) -