مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم ...
عنوان اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر بازداری پاسخ در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها 1.تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای 2. بیماران 3. قشر پیش پیشانی
چکیده مقدمه: تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای م یتواند عملکرد مغز را بهبود بخشد یا مختل کند. نقصان بازداری پاسخ ب هعنوان یکی از علل اختلال های روانپزشکی از قبیل اختلال وسواس فکری -عملی، مطرح شده است. مطالعة حاضر با بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای از طریق آندال تک موضعی بر بازداری پاسخ در بیمارانی که از اختلال وسواس فکری –عملی رنج م یبرند انجام شد. مواد و روش ها: شرکتک نندگان 25 بیمار بودند که به مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1396 مراجعه کرده بودند. شرکتک نندگان به دو گروه تقسیم شدند و دو نوع متفاوت تحر کی آند تک و همچنین تحر کی کاتد در ناحیة قشر اوربیتوفرونتال ) 10 جلسة F موضعی و ساختگی بر روی ناحیة 3 20 دقیقه ای تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای 2 میلی آمپر( دریافت کردند. یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای به روش آندال تک موضعی همزمان به طور معنی داری بازداری پاسخ در بیمارانی که از اختلال وسواس فکری -عملی رنج م یبرند را بهبود می بخشد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که استفاده از تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای به روش آندال تک موضعی می تواند از طریق افزایش تحر کیپذیری در قشر پی شپیشانی، بازداری پاسخ در بیماران دارای اختلال وسواس فکری –عملی را بهبود بخشد.
پژوهشگران مهسا شاه محمدی (نفر اول)، حسن بافنده قراملکی (نفر دوم)، رحیم یوسفی (نفر سوم)، رضا رهبران (نفر چهارم)