حسن بافنده قراملکی

صفحه نخست /حسن بافنده قراملکی
نام و نام خانوادگی حسن بافنده قراملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک