حسن بافنده قراملکی

صفحه نخست /حسن بافنده قراملکی
نام و نام خانوادگی حسن بافنده قراملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 65-65
2
International Journal of Angiology 26 (2017) 158-164
3 نشریه پرستاری ایران 30 (1396) 11-22
4 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
5 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 1-20
7 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
8 روان شناسی و روان پزشکی شناخت (1393) 31-38
9 ناتوانی های یادگیری (1392) 103-123
10 تحقیقات علوم رفتاری ISSN:1735-2029 (1392) 261-269