حسن بافنده قراملکی

صفحه نخست /حسن بافنده قراملکی
نام و نام خانوادگی حسن بافنده قراملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
2 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
3 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 869-880
4 عصب روانشناسی 4 (1397) 139-158
5 رویش روانشناسی 7 (1397) 161-178
6 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 327-335
7 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 65-65
8
International Journal of Angiology 26 (2017) 158-164
9 نشریه پرستاری ایران 30 (1396) 11-22
10 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
12 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 1-20
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
14 روان شناسی و روان پزشکی شناخت (1393) 31-38
15 ناتوانی های یادگیری (1392) 103-123
16 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 261-269