حسن بافنده قراملکی

صفحه نخست /حسن بافنده قراملکی
نام و نام خانوادگی حسن بافنده قراملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 عصب روانشناسی 4 (1397) 139-158
2 مجله پزشکی ارومیه 29 (1397) 327-335
3 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 65-65
4
International Journal of Angiology 26 (2017) 158-164
5 نشریه پرستاری ایران 30 (1396) 11-22
6 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 892-882
7 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 10 (1395) 147-162
8 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 1-20
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
10 روان شناسی و روان پزشکی شناخت (1393) 31-38
11 ناتوانی های یادگیری (1392) 103-123
12 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 261-269