مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آموزش تنظیم عاطفه بر ...
عنوان تاثیر آموزش تنظیم عاطفه بر عواطف مثبت و منفی زنان مبتلا به اختلال مصرف متامفتامین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش تنظیم عاطفه، عواطف، اختلال مصرف متامفتامین، زنان
چکیده پیش زمینه و هدف: اگرچه اختلالهای عاطفی و مصرف مواد هم زمان با هم رخ می دهند، بااین حال اغلب نقش اختلالات عاطفی در اعتیاد نادیده گرفته شده است. افراد با سایکوپاتولوژی عاطفی میزان بالایی از همبودی با اختلال مصرف مواد را نشان میدهند. یافته ها بیان کرده اند که سیستم های عاطفه مثبت و منفی ممکن است به صورت متفاوتی جنبه های مختلف مصرف مواد را میانجی گری کنند. پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم عاطفه بر عواطف مثبت و منفی زنان مبتلا به اختلال مصرف متامفتامین انجام شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد، حاضر در مرکز اقامتی میان مدت باغ فرشته بوده که با توجه به معیارهای ورود و خروج تعداد 39 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند و در نهایت گمارش این افراد به گروه گواه و آزمایش به صورت تصادفی صورت گرفت و مداخله روی گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرده و در فهرست انتظار قرار گرفت. داده های پژوهش توسط مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی جمع آوری شده و جهت تحلیل داده ها از استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشانگر این است که بدتنظیمی عاطفه یکی از عوامل خطرزا برای مصرف مواد می باشد. با توجه به اینکه این افراد بیشتر در معرض عواطف منفی و کمتر در معرض عواطف مثبت می باشند، در چنین موقعیت هایی احتمالاً برای تنظیم این حالتهای عاطفی مواد را انتخاب میکنند. بنابراین آموزش تنظیم عاطفه میتواند شیوه درست تنظیم عواطف را به آنها یاد داده و در کاهش مشکلات آنها مؤثر واقع شود.
پژوهشگران مریم غفاردوست (نفر اول)، بهزاد شالچی (نفر دوم)، حسن بافنده قراملکی (نفر سوم)