مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ویژگی های روان سنجی نسخه ...
عنوان ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روان سنجی، نگرانی، بارداری
چکیده پیش زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری در نمونه ایرانی بود که درصدد سنجش نگرانی ها و دغدغه های مرتبط با دوره بارداری است. مواد و روش ها: این یک مطالعه مقطعی روی 242 نفر از زنان باردار بود که به بیمارستان های 29 بهمن، طالقانی و شهید محلاتی مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری، مقیاس نگرانی کمبریج و پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس)، تحلیل واریانس چندمتغیری و همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: تحلیل عاملی اکتشافی روی 12 گویه پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری، سه عامل را شناسایی کرد: نگرانی درباره نوزاد و تولد، نگرانی درباره وزن و تصویر بدنی و نگرانی درباره هیجان ها و روابط. پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری روایی ملاکی، پایایی بازآزمایی و همسانی درونی خوبی را نشان داد. همچنین مقایسه دو گروه از زنان باردار (اولین بارداری در برابر چندمین بارداری) نشان داد، زنان با بارداری اول در مقایسه با زنان با چندمین بارداری، نمرات بالاتری را در پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری کسب کردند. بحث و نتیجه گیری: پرسشنامه کوتاه و مفید نگرانی های دوره بارداری، ویژگی های روان سنجی لازم را دارد. در این پژوهش سه عامل استخراج شده در پرسشنامه نگرانی های دوره بارداری، با عوامل استخراج شده در نسخه اصلی منطبق بود. پژوهش حاضر ابزاری را معرفی می نماید که می تواند در سنجش و ارزیابی نگرانی های مادران در دوره بارداری سودمند واقع شود.
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)