مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تغییر توجه و خلاقیت در ...
عنوان مقایسه تغییر توجه و خلاقیت در کودکان دوزبانه و تک زبانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سوئیچینگ، اثر استروپ، خلاقیت، ت کزبانه، دوزبانگی
چکیده برخی از تحقیقات گزارش داد هاند که دوزبانگی ممکن است فرایندهای شناختی را تحت تأثیر قرار دهد. فراگیری زبان دوم از طریق مؤسسات آموزش زبان و با استفاده از کلا سهای آموزشی تشکی لشده در این مؤسسات صورت م یگیرد. این کلا سها در عصر حاضر ب هسرعت در حال گسترش است. با توجّه به ماهیت متمایز فراگیری زبا نهای خارجی از طریق مؤسسات آموزشی نسبت به رو شهای دیگر دوزبان هشدن، اثرات فراگیری زبان خارجی از طریق آموزشگا ههای زبان سزاوار خط جداگان های در تحقیقات دوزبانگی است. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه سوئیچینگ و خلاقیت در کودکان زبا نآموز سطوح پیشرفته زبان انگلیسی و کودکان غیر زبا نآموز است. روش بررسی روش پژوهش از نوع عل یمقایس های است. پژوهش حاضر به روش مقطعی انجام شده است. جامعه مطالع هشده در این پژوهش شامل تمام کودکان ) 13 تا 15 ساله( ت کزبانه و دوزبانه شهر اصفهان در سال 1394 است. به منظور انجام پژوهش، 64 کودک در محدوده سنی 13 تا 15 سال در سطوح پیشرفته زبان انگلیسی )سطح RECE و REACH در کانون زبان ایرانیان و سطوح معادل آن در آموزشگا ههای دیگر( به عنوان گروه مورد )دوزبانه( به همراه 51 کودک غیر زبا نآموز )ت کزبانه( در همان رده سنی ) 13 تا 15 ساله( به عنوان گروه شاهد از منطقه 3 شهر اصفهان انتخاب شدند. کودکان هر دو گروه از آموزشگا ههای مشابه انتخاب شدند. انتخاب نمونه ب هوسیله روش نمون هگیری هدفمند انجام شد. به منظور بررسی و انداز هگیری میزان خلاقیت کودکان ت کزبانه و دوزبانه از پرس شنامه خلاقیت تورنس استفاده شد و همچنین از نسخه فارسی کامپیوتر یشده آزمون استروپ کلاسیک D-KEFS CW )آزمون رن گواژه( برای سنجش و انداز هگیری توانایی سوئیچینگ دو گروه کودکان ت کزبانه و دوزبانه استفاده شد. داد ههای ب هدس تآمده از پرس شنامه خلاقیت تورنس و آزمون استروپ کلاسیک D-KEFS CW ، از طریق رو شهای آماری توصیفی و نیز با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA( ( تجزی هوتحلیل شد. تجزی هوتحلیل داد هها با نسخه 22 نر مافزار SPSS انجام شد. یافت هها نتایج نشان داد بین کودکان دوزبانه و کودکان ت کزبانه ازلحاظ متغیر سوئیچینگ تفاوت معناداری وجود دارد ) 05 / P>0 (. به این صورت که کودکان دوزبانه در تکالیف سوئیچینگ بهتر از کودکان ت کزبانه عمل کردند. همچنین بین نمر ههای کودکان ت کزبانه و کودکان دوزبانه در سه مؤلفه خلاقی
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، مهران سلیمانی (نفر دوم)، سمیرا غضنفریان پور (نفر سوم)