مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اعتباریابی مدل صفات چهارگانه ...
عنوان اعتباریابی مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صفات تاریک، شخصیت، ماکیاولیسم، خودشیفتگی،جامعه ستیزی، دیگرآزاری
چکیده اهداف مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت، فرمو لبندی جدیدتری از شخصیت ناسازگارانه است که پس از مدل صفات س هگانه تاریک شخصیت مطرح شده است و به ترکیب صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامع هستیزی، متغیر چهارم را با عنوان دیگرآزاری اضافه کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار مدل صفات چهارگان ه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی بود. مواد و رو شها این مطالعه به صورت مقطعی روی 500 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 96 - 95 انجام شد. نمونه پژوهش با روش نمون هگیری تصادفی طبق های انتخاب و با مقیاس دوجین کثیف و مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ارزیابی شد. داد ههای گردآور یشده با نر مافزا رهای SPSS نسخه 22 و نر مافزار لیزرل نسخه 8 تحلیل شدند . به منظور آزمون روایی سازه مدل صفات چهارگان ه تاریک شخصیت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد یافته ها نتایج روایی سازه نشانگر تأیید ساختار چهارعاملی مدل و برازش خوب آن با داد ههای حاصل بود. ضرایب باز آزمایی برای کل مقیاس و مؤلف هها در دامن های بین 76 / 0 تا 84 / 0 قرار داشت که نشانگر پایایی آزمون بود. ضریب همسانی درونی برای کل مدل و نیز خرد همقیا سها بین 0/68 تا 88 / 0 به دست آمد که نشانگر انسجام درونی آزمون بود. نتیجه گیری مدل صفات چهارگان ه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی مورد تأیید بوده و برازش مطلوبی دارد.
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، آیسان ایمان زاده (نفر دوم)