مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ویژگی های روان سنجی نسخه ...
عنوان ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرسشنامه، هیجان آگاهی، هوش هیجانی، نارسایی هیجانی.
چکیده چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجانآگاهی در بین دانشآموزان شهر تبریز بود. به این منظور تعداد 585 دانشآموز از دانشآموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه شهر تبریز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هیجان آگاهی بر روی آن ها اجرا شد. همچنین پرسشنامههای نارسایی هیجانی تورنتو و هوش هیجانی شات به منظور بررسی روایی همگرا، همراه با پرسشنامه اصلی توسط نمونه تکمیل شد. جهت بررسی روایی ملاکی همزمان، همبستگی بین پرسشنامه هیجان آگاهی با پرسشنامههای نارسایی هیجانی و هوش هیجانی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روشهای آماری همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس دادهها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی نشانگر استخراج پنج مؤلفه تمایز هیجانها، ابراز هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانهای دیگران و تحلیل هیجانها بود که درمجموع 13 / 52 واریانس را تبیین میکرد. تحلیل عاملی تائیدی نشانگر برازش مطلوب مدل استخراج شده بود. ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه 82 / 0 و برای مؤلفه ها بین 66 / 0 تا 79 / 0 محاسبه شد. همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین مؤلفه های هیجان آگاهی و مقیاس نارسایی هیجانی و هوش هیجانی نشان داد که پرسشنامه فوق از روایی ملاکی بالا و خوبی برخوردار است؛ بنابراین پرسشنامه هیجان آگاهی دارای ویژگیهای روان سنجی لازم برای نمونه ایرانی میباشد.
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، الهه طغیانی (نفر دوم)