مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی علائم اختلال های ...
عنوان پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال های شخصیت، طرحواره های ناسازگار اولیه، شخصیت،
چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت در پیش بینی علائم اختلال های شخصیت خوشه ب می باشد. روش: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 430 نفر از دانشجویان دانشکده های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چند محوری بالینی میلون (MCMI-III)، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ- فرم کوتاه (YSQ-SF) و پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم کوتاه (NEO-FFI) بود. داده ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش همزمان و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بیانگر همبستگی معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیتی با اختلال های شخصیت خوشه ب بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که، طرحواره گرفتار/ خودتحول نیافته مهم ترین پیش بینی کننده اختلال شخصیت نمایشی می باشد. طرحواره معیارهای سرسختانه بیشترین نقش را در پیش بینی شخصیت خودشیفته ایفا می کند. همچنین طرحواره بی اعتمادی مهم ترین پیش بینی کننده اختلال های شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بود. در نهایت صفت روان آزردگی، بیش از سایر صفات شخصیت، قدرت پیش بینی اختلال های شخصیت خوشه ب را داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت نقش مهمی در پیش بینی علائم اختلال های شخصیت دانشجویان دارند.
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو (نفر دوم)