غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Biomed Research International volume 2017 (2017) 1-7
2 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
4 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
5
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
6
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
7
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
8
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
9 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
10 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
11 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0