غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
غلامرضا چلبيانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 13 (1398) 63-85
2 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1398) 193-212
3 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 61-80
4 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 235-254
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20 (1397) 84-92
6 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 40 (1397) 97-104
7 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
8 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
9 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
10 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
11 روانشناسی شناختی 5 (1396) 46-57
12 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
13 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1396) 59-70
14 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 52-61
15
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
16 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
17
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
19 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
21
Biomed Research International 10 (2017) 1-7
22 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
23 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
24 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
25
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
26
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
27
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
28
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
29 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
30 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
31 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
32 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
33 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0