غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
3 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
4 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
5 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 52-61
6
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
7 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
8
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
10 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
12
Biomed Research International 10 (2017) 1-7
13 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1395) 59-70
14 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
15 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
17
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
18
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
19
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
20
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
21 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
22 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
23 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
24 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
25 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0