غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
3 روش ها و مدل های روانشناختی 8 (1396) 65-82
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
5
Biomed Research International volume 2017 (2017) 1-7
6 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
7 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
8 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
9
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
10
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
11
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
12
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
13 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
14 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
15 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0