غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20 (1397) 84-92
2 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
4 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
5 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
6 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 52-61
8
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
9 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
10
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
12 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
13 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
14
Biomed Research International 10 (2017) 1-7
15 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1395) 59-70
16 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
17 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
18 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
19
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
20
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
21
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
22
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
23 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
24 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
25 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
26 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
27 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0