غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو

صفحه نخست /غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
غلامرضا چلبيانلو حسرتانلو
نام و نام خانوادگی غلامرضا چلبیانلو حسرتانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 61-80
2 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 235-254
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 20 (1397) 84-92
4 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 40 (1397) 97-104
5 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
6 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
7 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
8 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
9 روانشناسی شناختی 5 (1396) 46-57
10 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
11 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1396) 59-70
12 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 20 (1396) 52-61
13
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
14 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
15
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
16 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
17 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
18 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
19
Biomed Research International 10 (2017) 1-7
20 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
21 مجله پزشکی ارومیه 27 (1395) 791-800
22 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
23
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
24
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
25
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
26
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
27 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
28 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
29 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
30 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
31 کنگره بیماری های سایکوسوماتیک(روان تنی (1392) 0