مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط فعالیتهای اجتماعی و ...
عنوان ارتباط فعالیتهای اجتماعی و ورزشهای گروهی با میزان اعتیاد به فضای مجازی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فعالیتهای اجتماعی، ورزشهای گروهی، اعتیاد به فضای مجازی.
چکیده چکیده هدف از این پژوهش بررسی ارتباط فعالیتهای اجتماعی و ورزشهای گروهی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی در دانشجویان است . روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1397 - 1396 بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد 344 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهها سه پرسشنامۀ فعالیتهای اجتماعی، ورزشهای گروهی و اعتیاد به فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شد . یافتهها نشان داد بین فعالیتهای اجتماعی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی و همچنین بین ورزشهای گروهی با میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی رابطه معنادار وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره حاکی از آن است که فعالیتهای اجتماعی و ورزشهای گروهی نقش معناداری در تبیین واریانس میزان ابتلا به اعتیاد به فضای مجازی در دانشجویان دارد.
پژوهشگران حسن یعقوبی (نفر اول)، رحیم یوسفی (نفر دوم)، محمد امین زاده (نفر سوم)