مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش طرح واره های ناسازگار ...
عنوان نقش طرح واره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک های دل بستگی در پیش بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طرح واره، شخصیت، دل بستگی، ضربه عشق
چکیده چکیده تجربه عشق و سوگ عاشقانه در دانشجویان دانشگاه شایع است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک های دل بستگی در پیش بینی علائم نشانگان ضربه عشق بود.به این منظور تعداد 192 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود انتخاب شدند و پرسشنامه طرح واره یانگ، پرسشنامه شخصیتی نئو و مقیاس دل بستگی بزرگسالان را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون همزمان تحلیل شدند.نتایج نشان داد که طرح واره های ناسازگار حوزه خودگردانی و عملکرد مختل و دیگرجهت مندیو همچنین صفات شخصیتی روان رنجوری و باوجدان بودنو در نهایت سبک دل بستگی ایمن توانستند نشانگان ضربه عشق را در دانشجویان پیش بینی نمایند. طرح واره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک های دل بستگی با نشانگان ضربه عشق ارتباط دارند و می توانند آن را پیش بینی نمایند.
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، الهام ادهمیان (نفر دوم)، کریم عبدالمحمدی (نفر سوم)