مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ ...
عنوان مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ هوشی در نوجوانان دوزبانه و تک زبانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توجه، هوش، چندزبانگی، تک زبانه
چکیده هدف با توجه به ارتباط نزدیک میان شناخت و زبان، دوزبانگی م یتواند توانای یهای شناختی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ هوشی در نوجوانان زبا نآموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبا نآموز بود. روش بررسی پژوهش حاضر از نوع علیّ مقایس های است. این پژوهش به روش مقطعی انجا م شد. جامعه آماری شامل تمام نوجوانان زبا نآموز ) 13 تا 15 ساله( مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبا نآموز شهر اصفهان در سال 1394 بود. ب ه منظور انجام پژوهش، 64 نوجوان در محدوده سنی 13 تا 15 سال با سطح پیشرفته زبان انگلیسی )سطح RECE و REACH در کانون زبان ایرانیان و سطوح معادل آن در آموزشگا ههای دیگر( به عنوان گروه مورد )زبا نآموز( و 51 نوجوان غیر زبا نآموز )ت کزبانه( در همان رده سنی ) 13 تا 15 سال( به عنوان گروه شاهد از منطقه 3 شهر اصفهان انتخاب شدند. نوجوانان هر دو گروه از آموزشگا ههای مشابه انتخاب شدند. انتخاب نمونه به روش نمون هگیری غیرتصادفی در دسترس انجام شد. به منظور بررسی و انداز هگیری نیمرخ هوشی نوجوانان زبا نآموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبا نآموز، از پرس شنامه هوش چندگانه گاردنر استفاده شد. برای سنجش و انداز هگیری توانایی توجه انتخابی در دو گروه نوجوانان زبا نآموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبا نآموز، از نسخه فارسی کامپیوتر یشده آزمون استروپ کلاسیک استفاده شد. داد ههای ب هدس تآمده با پرس شنامه هوش چندگانه گاردنر و نسخه فارسی کامپیوتر یشده آزمون استروپ کلاسیک، از طریق رو شها ی آماری توصیفی و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزی هوتحلیل شد. داد هها با استفاده از نسخه 22 نر مافزار SPSS تجزی هوتحلیل شد. یافت هها نتایج نشان داد بین نمره نوجوانان گروه غیر زبا نآموز و گروه زبا نآموز در شش مؤلفه هوش چندگانه که عبارتند از: هوش میا نفردی، موسیقیایی، طبیع تگرا )در سطح 05 / P>0 (، منطقی ریاضی، درو نفردی و زبانی )در سطح 001 / P>0 ( تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نمره نوجوانان زبا نآموز در این شش مؤلفه هوش چندگانه ب ه طور معناداری بالاتر از همتایان غیر زبا نآموز بود؛ ب هعبار تدیگر، نوجوانان زبا نآموز در این شش مؤلفه در مقایسه با همتایان غیر زبا نآموز خود نیمرخ هوشی بهتری داشتند. همچنین بین عملکرد دو گروه در
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)، مهران سلیمانی (نفر دوم)، سمیرا غضنفریان پور (نفر سوم)