مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه هوش هیجانی، وضعیت ...
عنوان رابطه هوش هیجانی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و آسیب پذیری نسبت به اعتیاد با نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هوش هیجانی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، آسیب پذیری نسبت به اعتیاد، نیازهای بنیادین روانشناختی، دانشجویان
چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و آسیب پذیری نسبت به اعتیاد با نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در دانشجویان صورت گرفته است. روش: در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات همبستگی میباشد، تعداد 411 دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد، مقیاس رگه فراخلقی، مقیاس رضایتمندی از نیازهای بنیادین روانشناختی و پرسش- نامه موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین آسیب پذیری نسبت به اعتیاد با هوش هیجانی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی با داده ها برخوردار بوده است. نتیجه گیری: ابعاد هوش هیجانی و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی به واسطه تسهیل ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی قادر به تبیین اعتیادپذیری دانشجویان میباشند و توجه به این امر میتواند پیشنهادهایی در راستای پیشگیری و مداخله در حوزه اعتیاد داشته باشد.
پژوهشگران بهزاد شالچی (نفر اول)، فریده تنگستانی زاده (نفر دوم)، مریم پرنیان خوی (نفر سوم)، شهرام یاقوتی آذری (نفر چهارم)