مشخصات پژوهش

صفحه نخست /همسانی درونی و تحلیل عاملی ...
عنوان همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی در بین دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتار فزون کنشی جنسی، همسانی درونی، تحلیل عاملی تاییدی، دانشجویان
چکیده زمینه و هدف: اختلال فزون کنشی جنسی به صورت تلاش های ناموفق متعدد افراد در کنترل یا کاهش مدت زمان صرف شده برای درگیر شدن در تخیلات، تمایلات و رفتارهای جنسی تعریف می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی در دانشجویان بود که توسط رید و همکاران ساخته شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی، 300 نفر از دانشجویان مرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر اساس دانشکده و رشته گروه انتخاب شده و پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی بین آن ها اجرا شد. جهت تعیین وایی و پایایی پرسشنامه، تحلیل عامل تاییدی و آزمون آلفای کرونباخ به کار رفت. نتیجه گیری: پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی در بین دانشجویان از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و استفاده از این ابزار در تحقیقات آینده مورد حمایت و قابل اعتماد است.
پژوهشگران بهزاد شالچی (نفر اول)، سیدقاسم سید هاشمی (نفر دوم)