مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر یک دوره تمرین ...
عنوان بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر برخی عوامل کلیدی انتقال معکوس کلسترول در نوجوانان پسر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پروتئین ناقل جعبه ای وابسته به آدنوزین تری فسفات، آپولیپوپروتئینA-I، تمرین استقامتی هوازی- نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق
چکیده مقدمه و هدف: پروتئین ABCA1 عضو خانواده ناقل های غشایی (ABC) نقش محوری در انتقال معکوس کلسترول، نوآرایی HDL-C و پیشگیری از بیماری عروق کرونر(CAD) دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات هشت هفته تمرین ترکیبی تناوبی بر مقادیر برخی عوامل کلیدی در انتقال معکوس کلسترول از جمله بیان پروتئین ABCA1 لنفوسیتی، ApoA-I ، پروفایل های چربی خون و برخی شاخص های فیزیولوژیکی در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق میباشد. مواد و روش ها: دراین مطالعه نیمه تجربی، 28 نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن(08/1±1/17 سال، 98/9±91/89 کیلوگرم، 55/2±32/28 کیلوگرم بر مترمربع) بطور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه تجربی (13 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین (هشت هفته/چهارروز/هفتاد دقیقه در هر جلسه) بود. نمونه های خونی قبل و پس از تمرین، جهت ارزیابی متغیرهای مورد نظر گرفته شد. سنجش پروتئین ABCA1 بوسیله همولیز سلولی و روش الایزای حساس انجام شد. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بعد از هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد، مقدار پروتئین ABCA1 لنفوسیتی(000/0=p)و VO2 max(000/0=P)افزایش معنادار و مقادیر متغیرهای TG(017/0=P)، TC (001/0=P)، LDL-c/HDL-c (026/0=P)، TC/HDL-c(002/0=P)، BF%(015/0=P)، BMI (042/0=P) و wc کاهش معناداری داشته اند(05/0>P). از طرفی افزایش مقادیر Apo A-I، HDL-c و کاهش LDL-c و وزن بدن معنادار نبود. نتیجه گیری: هشت هفته تمرینی استقامتی تناوبی ترکیبی می تواند تاثیرات مثبت و معناداری روی پروتئین ABCA1، برخی شاخص های لیپیدی و فیزیولوژیکی در نوجوانان با وزن بالا و چاق داشته باشد.
پژوهشگران بهلول قربانیان (نفر اول)، آقاعلی قاسمنیان (نفر دوم)