مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تغییرات وزن، مقاومت ...
عنوان بررسی تغییرات وزن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی عامل های فیزیولوژیک نوجوانان نسبتاً چاق در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شاخص مقاومت انسولین، فعالیت هوازی تناوبی ، حداکثر اکسیژن مصرفی، نوجوانان چاق.
چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی بر تغییرات وزن بدن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی عامل های فیزیولوژیک در نوجوانان نسبتاً چاق است. به همین منظور 36 نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن 90 و شاخص تودة بدنی: /11±11/ 16 ، وزن: 22 /98±1/ (با میانگین سن: 13 29/16±2/31 ) از بین افراد واجد شرایط به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی به طور تصادفی به دو گروه تجربی ( 18 نفر) و گواه ( 18 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته، 4 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 40 دقیقه به فعالیت تناوبی استقامتی فزاینده طناب زنی پرداختند. وزن، حداکثر اکسیژن مصرفی و نمونه های خونی قبل و پس از 8 هفته تمرین، برای ارزیابی مقادیر نیمرخ چربی و مقاومت انسولین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون تی مستقل و تی وابسته استفاده شد. نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی فزاینده، ضمن افزایش معنی دار حداکثر اکسیژن مصرفی، موجب کاهش مقاومت انسولین، درصد چربی بدن، وزن، نمایة توده بدن، دور کمر و تری گلیسرید پلاسما بنابراین 8 هفته فعالیت استقامتی تناوبی بر تری گلیسرید پلاسما، درصد . P≤0/ شد 05 نوجوانان Vo2max چربی بدن، نمایة تودة بدن، چاقی مرکزی، مقاومت انسولین و دارای اضافه وزن و چاق تأثیر مثبت داشت و بر برخی دیگر بی تأثیر بود.
پژوهشگران آقاعلی قاسمنیان (نفر اول)، محمدرضا کردی (نفر دوم)، گائینی عباسعلی (نفر سوم)، بهلول قربانیان (نفر چهارم)، مهدی هدایتی (نفر پنجم)