مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ...
عنوان پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی کم شدت، ایرزین، مقاومت انسولینی، دیابت نوع 2
چکیده زمینه و هدف: آیرزین یک مایوکاین القا شده با فعالیت ورزشی می باشد که با دیابت نوع 2 کاهش می یابد و مقاومت انسولینی را از طریق قهوه ای کردن بافت چربی سفید بهبود می بخشد. بااین حال پاسخ آیرزین به دو نوع تمرین ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ناشناخته است. به طور تصادفی (Stz مواد و روش ها: در این مطالعه، 22 سر رت نر دیابتی (القاء شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق HIIT و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه (LICT) تمرین تداومی کم شدت ،(HIIT) به سه گروه تمرین تناوبی شدید 5 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته به فعالیت روی نوار گردان پرداختند. 24 ساعت پس از پایان جلسه تمرین، ،LICT و نمونه خونی گرفته شد و سطوح ایرزین، انسولین و گلوکز پلاسما اندازه گیری شد. از آزمون آنووا و تست تعقیبی توکی برای 0 در نظر گرفته شد. / تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معنی داری 05 نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد HIIT یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سطوح آیرزین پلاسما در گروه و HIIT گلوکز پلاسما در هر دو گروه .(p>0/ بااین حال، بین سایر گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت( 05 .(p<0/05) اما بین گروه ها تفاوت معنی داری در سطوح انسولین .(p<0/ نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت( 05 LICT .(p>0/ پلاسما و شاخص مقاومت انسولین وجود نداشت( 05 نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین ورزشی می تواند باعث افزایش ایرزین پلاسمایی در رت های دیابتی نوع 2 گردد. با این حال، این تغییرات تا حدودی به نوع تمرین ورزشی وابسته می باشد.
پژوهشگران موسی خلفی (نفر اول)، فاطمه شب خیز (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)، آفرین بختیاری (نفر چهارم)