مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرین هوازی بر سطوح ...
عنوان تأثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و CRP و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم متابولیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده آدیپونکتین، آدیپوکاینی با تأثیرات ضدالتهابی و ضد مقاومت به انسولینی است که سطوح این آدیپوکاین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک کاهش می یابد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تمرین هوازی بر سطوح آدیپونکتین، CRP سرمی و مقاومت به انسولین در زنان دارای سندروم متابولیک طرح شده است. 24 زن دارای سندروم متابولیک (سن: 28/4±14/55 سال، وزن: 29/9±44/93 کیلوگرم، BMI: 51/1±65/32) به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 10 هفته و 3 جلسه در هر هفته با شدت 70-60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تمرین کردند. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی نمونه های خون جمع آوری شد. از روش ELISA برای اندازه گیری سطوح متغیرهای سرمی استفاده شید. از آزمون های t مستقل و همبسته برای تحلیل داده ها استفاده شد و سطح معنا داری 05/0 در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها نشان داد که تمرین هوازی به افزایش معنا دار آدیپونکتین و HDL و کاهش معنا دار CRP، گلوکز، مقاومت به انسولین (05/0P˂)، وزن بدن و دور کمر منجر می شود (05/0P˂). با این حال، تغییرات انسولین، تری گلیسرید و متوسط فشار خون پس از 10 هفته تمرین هوازی معنا دار نبود (05/0P>). تمرین هوازی با افزایش سطوح آدیپونکتین سرمی و بهبود برخی شاخص های سندروم متابولیک و وضعیت التهابی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک همراه است و به نظر می رسد تغییرات آدیپونکتین می تواند ارتباطی بین بافت چربی و تأثیرات مفید تمرینات هوازی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک باشد.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، موسی خلفی (نفر دوم)