مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن ...
عنوان ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیرفعال و در حال ورزش شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرم بدن انسان، تصویر بدن، ورزش، زن
چکیده مقدمه: ارزیابی نگرش به فرم بدن و مقدار تحسین بدن در زنان در حال ورزش و غیرفعال م یتواند در ترغیب برای مشارکت در ورزش سودمند باشد. این مطالعه با هدف تعیین فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیرفعال و در حال ورزش شهر تبریز در سال 1394 انجام شد. مواد و رو شه ا: این مطالعه توصیفی بر روی 453 نفر از زنان تبریز به روش گلوله برفی انجام شد. 133 زن در حال ورزش و 321 زن غیر ورزشکار پرسشنام ههای "رفتار تمرینی" ) Exercise Behavior ( و "سیاهه اختلال بدشکل ی عضله" ) Muscle Dysmorphic Disorder Inventory: MDDI (، "مقیا س تصویری رتب ه بندی فرم هیکل" ) Photographic Figure Rating Scale: PFRS ( و "مقیاس تحسین بدن" ) Body Appreciation Scale: BAS ( را پس از ارزیابی روای یصوری و پایایی آنها )آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 84 / 0، 82 / 0، 83 / 0 و 79 / 0( تکمیلک ردند. داد هها با نر مافزار ا سپ یا ساس نسخه 21 تحلیل شدند. یافت هها: جثه تصوری اکثر آزمودن یها کوچ کتر از جثه واقعی و مقدار تحسین بدن ) 81 / 0± 45 / 3( بالاتر از حد متوسط بود ) 05 / .)P>0 اکثر زنان د ر حا ل ورزش دارای اضافه وزن ) 8/ 36 درصد( و یا چاق ) 4/ 50 درصد( بودند و شاخص تود ه بدن آنها بالاتر از غیر ورزشکاران بود .)P>0/05( نتیج هگیری: اکثر زنان تبریز لاغر انگار هستند و این تصور غیر واقعی از انداز ه جثه شاید یک عامل بازدارنده برای ورزش و کاهش وزن باشد. تشویق و مشارکت زنان چاق و دارای اضافه وزن در ورزش بیشتر از سایر رد هها ی وزنی پیشنهاد می شود.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، سمیه آذریان (نفر دوم)، بهروز قربان زاده (نفر سوم)، فرهاد خوشنویس (نفر چهارم)