مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین ...
عنوان تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین متصل شونده به رتینول- 4 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی، RBP-4 ، مقاومت به انسولین، زن، سندرم متابولیک
چکیده هدف: پروتئین متصل شونده به رتینول - 4 RBP-4 ( به عنوان آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی نقش مهمی در مقاومت انسولینی و اختلالات متابولیکی ایفا میکند. با وجود نقش مفید تمرین هوازی بر بهبود اختلالات متابولیکی، تأثیر تمرین هوازی بر RBP-4 و ارتباط آن با فاکتورهای متابولیکی در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک مشخص نیست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح RBP-4 سرمی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم متابولیک بود. 12 سال، شاخص توده /93±4/ روششناسی: در یک پژوهش نیمهتجربی، 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک)سن: 38 44 لیتر بر دقیقه( بهطور تصادفی به دو گروه ±2/ 92 کیلوگرم بر مترمربع و اوج اکسیژن مصرفی: 11 /99±2/ بدن: 99 تمرین هوازی ) 82 نفر( و کنترل ) 82 نفر( تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 1 هفته، 9 جلسه در هفته با شدت 44 دقیقه به اجرای تمرینات هوازی پرداختند. قبل و 41 ساعت پس از - 64-14 درصد اوج اکسیژن مصرفی به مدت 24 آخرین جلسه تمرین اندازهگیریهای ترکیب بدنی و خونگیری انجامشده و پس از جداسازی سرم، سطوح RBP-4 ، نیمرخ لیپیدی، گلوکز و انسولین اندازهگیری و شاخص مقاومت به انسولین محاسبه گردید. دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمون t 4/ همبسته و مستقل و آزمون پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنیداری برای کلیه آزمونها 41 P< در نظر گرفته شد. یافتهها: تمرین هوازی باعث کاهش معنیدار RBP-4 سرم، گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، وزن بدن، درصد چربی، شاخص توده بدنی ) BMI (، دور کمر و امتیاز z سندرم متابولیک و افزایش معنیدار لیپوپروتئین پرچگال ) HDL-C ( شد 4/41( P< (. همچنین تغییرات RBP-4 ارتباط معنیداری با تغییرات درصد چربی، تری گلیسرید، انسولین و شاخص 4/ مقاومت به انسولین داشت ) 41 P< .) نتیجهگیری: تمرین هوازی میتواند باعث کاهش RBP-4 سرمی و بهبود مقاومت انسولینی و برخی شاخصهای خطر متابولیک در زنان با سندروم متابولیکی شود و احتمالاٌ شاخص مقاومت انسولینی میتواند تحت تأثیر تغییرات RBP-4 قرار بگیرد.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، فرهاد غلامی (نفر دوم)