مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات روزه داری بز شاخص های ...
عنوان اثرات روزه داری بز شاخص های سوخت و سازی و ظرفیت ضداکسایشی در مردان فوتبالیست
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روزه داری، سلامت، ورزشکار، سوخت و ساز، استرس اکسایشی
چکیده هدف: بحث ها و چالش های مربوط به تاثیر روزه داری بر سلامت عمومی ورزشکاران همراه با ناهمگونی نتایج مطالعات پیشین، نیاز به بررسی های مستقیم را ضروری کرده است. روش شناسی: 21 مرد فوتبالیست سالم داوطلب و دارای فعالیت ورزشی منظم در طول ماه مبارک، در دو گروه روزه دار (سن: 83/3±61/22 سال، قد: 33/6±12/174 سانتی متر و وزن: 052/15±6/69 کیلوگرم) و کنترل (سن: 54/3±7/24 سال، قد: 44/5±98/172 سانتی متر و وزن: 15/10±74/67کیلوگرم) تقسیم شدند و در طی دو وهله (یک روز مانده به ماه رمضان و در روز29) خون گیری (با فاصله 12 ساعت از صرف آخرین وعده غذایی) انجام شد و ترکیب بدن نیز محاسبه شد. داده ها با آزمون های تی همبسته و مستقل مقایسه شدند. یافته ها: در هر دو گروه، روزه داری تاثیر معنی داری بر هیچ کدام از فاکتورهای مورد مطالعه(شامل قندخون ناشتا، اوره، کراتینین، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال، لیپوپروتئین خیلی کم چگال، اوره، آنزیم های کبدی ، ALT، ALP، AST، hs-CRP، وزن بدن و وضعیت ضد اکسایشی تام بدن)، نداشت(05/0>P). نتیجه گیری: روزه داری در ماه رمضان همراه با برنامه های معمول تمرین و مسابقات بازینان فوتبال، هیچ پیامد ناخوشایندی بر سلامتی ندارد.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)