مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی ...
عنوان اثر تمرینات هوازی و بی تمرینی متعاقب آن بر BDNF و عملکرد حافظه مردان میانسال سالم غیرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین و بی تمرینی، BDNF، حافظه، پیشگیری از افت عملکرد شناختی
چکیده عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز (BDNF) از جمله شاخصهای موثر در بیان عملکرد شناختی می باشد که به تازگی در تحقیقات حوزه سلامت بررسی شده است. با اینکه ارتباط مثبتی بین آمادگی هوازی، عملکرد شناختی و سطوح BDNF گزارش شده است، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی تاثیر همزمان برنامه تمرینی و همچنین دوره های بی تمرینی، بر عملکرد حافظه و BDNF پایه سرم افراد میانسال موجود نیست. مواد و روش ها: 21 مرد میان سال (سن: 99/5±08/58 سال، وزن: 13/12±79/75 کیلوگرم، شاخص توده بدن: 76/2±78/25 کیلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفی در دو گروه شامل تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی در شش هفته تمرینات دویدن (3 جلسه در هفته)، به مدت 25 تا 40 دقیقه در هر جلسه با شدت%70 تا 60 ضربان قلب ذخیره شرکت کردند.. در سه مرحله پیش آزمون، پایان تمرین و پس از پایان شش هفته بی تمرینی، آزمون های عملکرد حافظه کوتاه مدت و میان مدت و همچنین خون گیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل کوواریانس تک منتغیره و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: شش هفته تمرین در گروه تمرین هوازی، سبب افزایش سطوح BDNF پایه سرم (007/0=P) و همچنین عملکرد حافظه کوتاه مدت (001/0=P) و میان مدت (002/0=P) شد که پس از شش هفته بی تمرینی، سطوح هر سه متغیر به مقادیر اولیه بازگشتند (05/0
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، ارسلان دمیرچی (نفر دوم)، پروین بابائی (نفر سوم)