مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر شش هفته تمرین تنفسی بر ...
عنوان اثر شش هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین، لاکتات، تعداد و حجم متوسط پلاکتی و برخی متغیرهای همودینامیکی مردان سیگاری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین تنفسی،کربوکسی هموگلوبین، همودینامیک، لاکتات، فعالیت پلاکت، حداکثر اکسیژن مصرفی، سیگاری
چکیده مصرف سیگار منجر به بیماری و ناتوانی و مرگ و میر زودرس می گردد، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین تنفسی بر کربوکسی هموگلوبین (COHb)، حجم متوسط پلاکتی (MPV)، تعداد پلاکت (PLT)، لاکتات و سطح اشباع اکسیژن (SpO2)، و برخی پارامترهای همودینامیکی از قبیل ضربان قلب و فشارخون و VO2max افراد سیگاری انجام گرفت. در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد سیگاری به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل(10=n) تقسیم شدند. تمرین تنفسی به مدت شش هفته، 5 جلسه در هفته، دو بار در روز انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون آنکوا جهت بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد (05/0>p). نتایج نشان داد که شش هفته مداخله تمرین تنفسی موجب کاهش معنادار COHb (001/0=P)، MPV (001/0=P)، PLT (001/0>P)، فشارخون سیستولی (008/0=P) و دیاستولی (03/0=P) و ضربان قلب (001/0>P) و افزایش معنادار SpO2 (001/0>P) در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. تفاوت معناداری در شاخص توده بدنی، حداکثر اکسیژن مصرفی و سطح لاکتات خون بین دو گروه مشاهده نشد(05/0
پژوهشگران رحیم نوروزیان (نفر اول)، اعظم زرنشان (نفر دوم)، کریم آزالی علمداری (نفر سوم)