اعظم زرنشان

صفحه نخست /اعظم زرنشان
نام و نام خانوادگی اعظم زرنشان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیولوژی ورزش
وبسایت
پست الکترونیک