مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات تمرین هوازی و مکمل ...
عنوان اثرات تمرین هوازی و مکمل هندوانه تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوع II
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دیابت، فعالیت بدنی، گیاهان دارویی، مکمل هندوانه تلخ
چکیده مقدمه: فرآیند کنترل دیابت، شامل ترکیبی از روش های رژیمی، دارویی، ورزش و غیره می باشد، ولی در اثر مصرف همزمان مکمل هندوانه تلخ و ورزش احتمال بروز هیپوگلیسمی وجود دارد و تأثیر مکمل هندوانه تلخ بر چربی خون نیز روشن نیست. هدف: هدف بررسی تأثیر توام تمرین هوازی و مصرف پودر هندوانه تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوعII بود. روش بررسی: ابتدا سطوح قند ناشتا (FBS)، قندخون پس جذبی (2hpp)، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)، لیپوپروتئین پرچگال (HDL)، لیپوپروتئین کم چگال (LDL)، تری گلسیرید (TG) و کلسترول تام (TC) تعیین شدند و سپس 48 زن داوطلب دیابتی نوع II به طور تصادفی به چهار گروه 12 نفری کنترل (سن: 54/4±91/55 سال، قد: 21/7±00/169 سانتی متر، وزن: 47/6±83/77 کیلوگرم)، مکمل هندوانه تلخ (سن: 64/8±33/56 سال، قد: 84/5±16/166 سانتی متر، وزن: 88/4±41/78 کیلوگرم)، ورزش (سن: 95/9±83/56 سال، قد: 3/7±41/169 سانتی متر، وزن: 36/7±91/79 کیلوگرم)، مکمل هندوانه تلخ- ورزش (سن: 4/6±5/58 سال، قد: 3/7±41/169 سانتی متر، وزن: 36/7±91/79 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه های مکمل هندوانه تلخ و کنترل سه وعده در روز، کپسول های حاول مکمل و یا دارونما را مصرف کردند و گروه های ورزش سه جلسه در هفته با شدت متوسط روی نوارگردان فعالیت کردند. نتایج: مصرف مکمل هندوانه تلخ، ورزش و مصرف مکمل هندوانه تلخ همراه با ورزش سبب کاهش گلوکز ناشتا شدند (05/0>P)، ولی مقدار کاهش ها در بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت (05/0P). گلوکز خون پس جذبی، لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال، تری گلیسرید و کلسترول تام فقط در گروه های ورزش کاهش معنی داری یافت (05/0>P). نتیجه گیری: در بیماران خوب کنترل شده، مصرف مکمل هندوانه تلخ به همراه ورزش در کنار سایر تمهیدات درمانی می تواند باعث کاهش بیشتر هموگلوبین گلیکوزیله به عنوان مهم ترین شاخص کنترل دیابت شود، ولی مصرف مکمل به تنهایی تأثیر چشمگیریی بر چربی های خون ندارد.
پژوهشگران کریم آزالی علمداری (نفر اول)، جبار بشیری (نفر دوم)، سحر طهماسبی (نفر سوم)