جبار بشیری

صفحه نخست /جبار بشیری
نام و نام خانوادگی جبار بشیری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تحصیلات
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) - (1402) 1-10
2 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1 (1401) 1-10
3 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 10 (1401) 54-65
4 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1 (1400) 1-14
5 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 1 (1400) 1-15
6 پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش سابق) ـ دانشگاه خوارزمی 19 (1400) 37-55
7 علوم زیستی ورزشی (حرکت سابق) 13 (1400) 107-122
8 فیزیولوژی ورزشی 12 (1399) 39-60
9 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 6 (1399) 1-10
10 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 10 (1399) 12-22
11
International Journal of Applied Exercise Physiology 7 (2018) 48-55
12 فصلنامه گیاهان دارویی 4 (1395) 57-47