محسن شیرمحمدزاده

صفحه نخست /محسن شیرمحمدزاده
محسن شيرمحمدزاده
نام و نام خانوادگی محسن شیرمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی سابق) ـ پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 25 (1394) 87-98
2
MAGNT RESEARCH REPORT ISSN:1444-8939 2 (2014) 590-596
3
Life Science journal (2012) 3672-3669
4
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
5
Annals of Biological Research (2012) 1241-1236
6
Annals of Biological Research (2012) 1235-1231
7
Scientific Reporter of Academy Physical Culture and Sports (2011) 110-68