محسن شیرمحمدزاده

صفحه نخست /محسن شیرمحمدزاده
محسن شيرمحمدزاده
نام و نام خانوادگی محسن شیرمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم ورزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ارگونومی 1 (1397) 29-39
2 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
3 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 25 (1394) 87-98
4
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 1 (2015) 506-513
5
MAGNT Research Report 2 (2014) 590-596
6
Life Science journal (2012) 3672-3669
7
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
8
Annals of Biological Research (2012) 1241-1236
9
Annals of Biological Research (2012) 1235-1231
10
Scientific Reporter of Academy Physical Culture and Sports (2011) 110-68