محسن شیرمحمدزاده

صفحه نخست /محسن شیرمحمدزاده
محسن شيرمحمدزاده
نام و نام خانوادگی محسن شیرمحمدزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
2 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 25 (1394) 87-98
3
Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 1 (2015) 506-513
4
MAGNT Research Report 2 (2014) 590-596
5
Life Science journal (2012) 3672-3669
6
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
7
Annals of Biological Research (2012) 1241-1236
8
Annals of Biological Research (2012) 1235-1231
9
Scientific Reporter of Academy Physical Culture and Sports (2011) 110-68