مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در ...
عنوان نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطۀ بین توسعۀ حرفه ای با رضایت و تعهد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها 1خودکارآمدی1شغلی،1توسعۀ1حرفه1ای،1رضایت1شغلی،1تعهد1شغلی
چکیده زمینه و هدف:1پژوهش1حاضر1با1هدف1بررسی1نقش1میانجی1خودکارآمدی1شغلی1در1رابطۀ1بین1توسعۀ1حرفه1ای1 با1رضایت1و1تعهد1شغلی1کارکنان1ادارات1ورزش1و1جوانان1استان1آذربایجان1شرقی1در1سال195-961انجام1شد. روشکار:1این1پژوهش1توصیفی1ـ1همبستگی1از1نوع1مدل1یابی1معادلات1ساختاری1است.1جامعۀ1آماری13221نفر1 از1کارکنان1ادارات1ورزش1و1جوانان1استان1آذربایجان1شرقی1بود1که1از1میان1آنان12031نفر1با1استفاده1از1روش1 نمونه1گیری1تصادفی1طبقه1ای1انتخاب1شدند1که1برای1تعیین1حجم1نمونه1از1جدول1مورگان1استفاده1شد.1برای1 گردآوری1داده1ها،1از1پرسش1نامه1های1استاندارد1استفاده1شد.1تحلیل1داده1ها1با1استفاده1از1شاخص1های1توصیفی1و1 روش1مدل1یابی1معادلات1ساختاری1تحلیل1شد.1 یافتهها: بررسی1تجزیه1و1تحلیل1آماری1نشان1داد1که1بین1توسعۀ1حرفه1ای1با1رضایت1و1تعهد1شغلی1،r=10/43(1 1)P<0/011،r=10/67رابطۀ1مثبت1و1معنی1داری1وجود1دارد.1همچنین1نتایج1نشان1داد1که1بین1خودکارآمدی1با1رضایت1 و1تعهد1شغلی1)P<0/011،r=10/211،r=10/36(1رابطۀ1مثبت1و1معنی1دار1وجود1دارد.1بیشترین1میزان1همبستگی1معنی1دار1 به1رابطۀ1بین1توسعۀ1حرفه1ای1با1رضایت1شغلی1)r=0/67(1و1کمترین1میزان1همبستگی1به1رابطۀ1بین1توسعۀ1حرفه1ای1و1 خودکارآمدی1)r=0/19(1مربوط1می1شود.1علاوه1بر1این1نتایج1نشان1داد1که1نقش1میانجی1خودکارآمدی1شغلی1در1رابطۀ1 توسعۀ1حرفه1ای1با1رضایت1و1تعهد1شغلی1)β=10/0611،β=10/05(1تأیید1می1شود.1 نتیجهگیری:1با1توجه1به1یافته1ها1میتوان1نتیجه1گرفت1که1هرگونه1افزایش1در1توسعۀ1حرفه1ای1همراه1با1افزایش1در1 رضایت،1تعهد1شغلی1و1خودکارآمدی1از1طرف1کارکنان1است1که1در1این1زمینه1توجه1به1توسعۀ1حرفه1ای1در1ادارات1 ورزش1و1جوانان1می1تواند1در1افزایش1رضایت1و1تعهد1شغلی1و1همچنین1ارتقای1خودکارآمدی1شغلی1بین1کارکنان،1از1 اهمیت1چشمگیری1برخوردار1باشد
پژوهشگران محسن شیرمحمدزاده (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، مهدی کاظم زاده (نفر سوم)