ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
2 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
3 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
4 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
5 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
6 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
7
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
8 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
9 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
10 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
11 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور 6 (1395) 133-156
12 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
13 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
14 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
15 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
16 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
17 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
18
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
19
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
20 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
21 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
22 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
23 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
24 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
25 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
26 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
27 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
28 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
29 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
30 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
31 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
32 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
33
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
34
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
35 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
36
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
37 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
38 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
39 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
40 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
41 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
42
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
43 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
44
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
45 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
46
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
47 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
48 فصلنامه علم سلامت کار ایران (1392) 0
49
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
50 مجله سلامت و بهداشت (1392) 47-56
51 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
52 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9