ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 13 (1403) 1-17
2 اخلاق زیستی 13 (1402) 1-14
3 مدیریت بر آموزش سازمان ها 12 (1402) 123-142
4 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 12 (1402) 59-43
5
Teaching English as a Second Language Quarterly 42 (2023) 115-136
6
Iranian Journal of Educational Sociology 6 (2023) 108-120
7 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 12 (1402) 20.1001.1.2423494.14
8
Journal of School Administration 11 (2023) 76-104
9 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 14 (1402) 1-20
10 پژوهش های آموزش و یادگیری 19 (1401) 67-85
11 نشریه مطالعات دانش پژوهی 1 (1401) 21-19
12 آموزش در علوم انتظامی-معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه ها 10 (1401) 106-132
13 مدیریت بر آموزش سازمان ها 11 (1401) 87-107
14
توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 15 (1401) 43-54
15 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 9 (1401) 1
16 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 9 (1401) 1-18
17 تدریس پژوهی 10 (1401) 23-45
18 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 15 (1401) 10.29252/MPES.2022.2
19 آموزش و ارزشیابی 15 (1401) 155-180
20
مدیریت مدرسه 10 (1401) 54-57
21 اخلاق در علوم و فناوری 17 (1401) 182-186
22 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 8 (1401) 1-21
23 بازیابی دانش و نظام های معنایی(فصلنامه مطالعات دانش شناسی سابق) 9 (1401) 1-22
24
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 10.22075/IJNAA.2022.6558 (2022) 1-14
25 تعامل انسان و اطلاعات 9 (1401) 19-34
26 اخلاق پزشکی 15 (1400) 1-15
27 نامه آموزش عالی 15 (1400) 35-60
28
Iranian Journal of Educational Sociology 4 (2022) 127-140
29 بازیابی دانش و نظام های معنایی(فصلنامه مطالعات دانش شناسی سابق) 8 (1400) 67-95
30
International Journal of Information Science& Management 20 (2022) 1-14
31
International Journal of Ethics and society 3 (2021) 10-18
32 پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 11 (1400) 66-83
33 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 53-74
34 مجله علوم پزشکی رازی 28 (1400) 100-107
35 مدیریت بر آموزش سازمان ها 11 (1400) 131-158
36 مطالعات روان شناسی ورزشی x (1400) xx
37 دوفصلنامه علمی نظریه و عمل در تربیت معلمان (راهبردهای نوین تربیت معلم سابق) 7 (1400) 1-22
38 اخلاق زیستی 10 (1400) 1-14
39 اخلاق پزشکی 15 (1400) 1-18
40
International Journal of Ethics and society 3 (2021) 15-23
41
Iranian Journal of Educational Sociology 4 (2021) 196-205
42 علوم و فنون مدیریت اطلاعات x (1399) xx
43 نامه آموزش عالی 13 (1399) 190-212
44 نامه آموزش عالی 13 (1399) 71-93
45 مدیریت اطلاعات 6 (1399) 201-222
46 مدیریت بر آموزش سازمان ها 9 (1399) 97-130
47 پژوهش های آموزش و یادگیری 10.22070/TLR.2021.3199 (1399) 10.22070/TLR.2021.31
48 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) 36 (1399) 391-418
49 اخلاق در علوم و فناوری 15 (1399) 83-90
50 مدیریت اسلامی 28 (1399) 171-193
51 نامه آموزش عالی 13 (1399) 39-65
52 مدیریت مدرسه 8 (1399) 186-202
53 اندیشه های نوین تربیتی 16 (1399) -
54 مدیریت بر آموزش سازمان ها 9 (1399) 147-174
55 دوفصلنامه علمی نظریه و عمل در تربیت معلمان (راهبردهای نوین تربیت معلم سابق) 5 (1399) 61-74
56 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 6 (1399) 17-42
57
Cogent Education 7 (2020) 1-17
58 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
59 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25 (1398) 51-75
60 مدیریت بر آموزش سازمان ها 8 (1398) 39-60
61
International Journal of Ethics & Society 1 (2019) 1-8
62 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 263-283
63 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 4 (1397) 157-181
64 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
65 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
66 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
67 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
68 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
69 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
70 ارگونومی مجلۀ ارگونومی ـ 1735-1960ـ سال ،6شماره ،1بهار13 (1397) 29-39
71 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
72 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
73 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
74
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
75 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
76 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
77 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
78 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
79 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 115-135
80 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
81 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
82
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
83
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
84 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
85 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 95-111
86 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
87 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
88 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
89 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
90 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
91 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
92 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
93 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
94
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
95
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
96 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
97 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
98 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
99 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
100 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
101 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
102 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
103 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
104 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
105 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
106 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
107 پژوهش های نوین روانشناختی 9 (1393) 91-107
108 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
109
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
110
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
111 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
112
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
113 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
114 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
115 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 104-126
116 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
117 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
118
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
119 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
120
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
121 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
122
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
123 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
124 سلامت کار ایران (1392) 0
125
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
126 پژوهش های نوین روانشناختی (1392) 0
127 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9