ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 11 (1400) 66-83
2 پژوهش های روان شناسی اجتماعی 11 (1400) 53-74
3 مدیریت بر آموزش سازمان ها 11 (1400) 131-158
4 مطالعات روان شناسی ورزشی x (1400) xx
5 اخلاق زیستی 10 (1400) 1-14
6 اخلاق پزشکی 15 (1400) 1-18
7
International Journal of Ethics and society 3 (2021) 15-23
8
Iranian Journal of Educational Sociology 4 (2021) 196-205
9 نامه آموزش عالی 13 (1399) 190-212
10 نامه آموزش عالی 13 (1399) 71-93
11 مدیریت اطلاعات 6 (1399) 201-222
12 مدیریت بر آموزش سازمان ها 9 (1399) 97-130
13 پژوهش های آموزش و یادگیری 10.22070/TLR.2021.3199 (1399) 10.22070/TLR.2021.31
14 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) 36 (1399) 391-418
15 اخلاق در علوم و فناوری 15 (1399) 83-90
16 مدیریت اسلامی 28 (1399) 171-193
17 نامه آموزش عالی 13 (1399) 39-65
18 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 6 (1399) 17-42
19 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 8 (1399) 186-202
20 اندیشه های نوین تربیتی 16 (1399) -
21 مدیریت بر آموزش سازمان ها 9 (1399) 147-174
22 راهبردهای نوین تربیت معلم 5 (1399) 61-74
23
Cogent Education 7 (2020) 1-17
24 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
25 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25 (1398) 51-75
26 مدیریت بر آموزش سازمان ها 8 (1398) 39-60
27
International Journal of Ethics & Society 1 (2019) 1-8
28 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 263-283
29 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 4 (1397) 157-181
30 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
31 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
32 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
33 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
34 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
35 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
36 ارگونومی مجلۀ ارگونومی ـ 1735-1960ـ سال ،6شماره ،1بهار13 (1397) 29-39
37 ارگونومی مجلۀ ارگونومی ـ 1735-1960ـ سال ،6شماره ،1بهار13 (1397) 29-39
38 ارگونومی 1 (1397) 29-39
39 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
40 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
41 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
42
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
43 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
44 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
45 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
46 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
47 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 115-135
48 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
49 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
50
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
51
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
52 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
53 پژوهش های نوین روانشناختی 11 (1395) 95-111
54 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
55 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
56 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
57 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
58 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
59 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
60 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
61 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
62
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
63
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
64 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
65 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
66 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
67 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
68 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
69 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
70 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
71 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
72 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
73 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
74 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
75 پژوهش های نوین روانشناختی 9 (1393) 91-107
76 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
77
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
78
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
79 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
80
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
81 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
82 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
83 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 104-126
84 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
85 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
86
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
87 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
88
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
89 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
90
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
91 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
92 سلامت کار ایران (1392) 0
93
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
94 پژوهش های نوین روانشناختی (1392) 0
95 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9