ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق ) - دانشگاه تبریز - با همکاری انجمن روانشناسی ایران 11 (1395) 95-111
2 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی 6 (1395) 133-156
4
JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH Early View (2016) Early View
5 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 13 (1395) 41-48
6 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) ـ انجمن معارف اسلامی 6 (1395) 23-45
7 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 16 (1395) 62-71
8 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
9 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2 (1394) 125-141
10 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 15 (1394) 640-648
11
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
12
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
14 فصلنامه اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
15 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
16 مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همکاری انجمن مشاوره ایران 7 (1394) 104-122
17 مجله دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
18 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
19 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
20 رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
21 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 12 (1394) 315-324
22 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی 6 (1394) 119-138
23 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
24 مدیریت سازمانهای دولتی (1393) 111-95
25
2231-6345 INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
26 ISSN 2008-2096 فصلنامه توسعه سازمانی پلیس (1393) 123-142
27
JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH 5 (2014) 202-210
28 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
29
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC (2014) 120-134
30 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 140-161
31 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 91-107
32
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
33
ISNN:2322-424X International Journal of Management & Humanities Science (2014) 2313-2305
34
ISNN:2322-424X International Journal of Management & Humanities Sciences (2014) 2240-2244
35
International Journal of Basic Sciences & Applied Research ISNN:2147-3749 (2014) 470-475
36 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
37 فصلنامه علوم رفتاری 6 (1393) 9-20
38 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 104-126
39 فصلنامه مدیریت آموزش در سازمانها (1393) 216-220
40 1735-9570فصلنامه مدیریت نیروی انتظامی (1393) 287-304
41
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
42 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
43
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
44 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی (1392) 63-78
45
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
46 فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی (1392) 0
47 فصلنامه علم سلامت کار ایران (1392) 0
48
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
49 مجله سلامت و بهداشت (1392) 47-56
50 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1392) 0
51 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9