ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
2 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
3 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
4 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
5 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
6 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
7 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور 6 (1395) 133-156
8
Journal Of Research And Health Early View (2016) Early View
9 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
10 ژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی) 6 (1395) 23-45
11 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
12 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 22 (1395) 76-86
13 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
14 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
15
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
16
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
18 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
19 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
20 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
21 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
22 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
23 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
24 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
25 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
26 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
27 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
28 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
29 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
30
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
31
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
32 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
33
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
34 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
35 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
36 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
37 فصلنامه مدیریت آموزش در سازمانها (1393) 216-220
38 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
39
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
40 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
41
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
42 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
43
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
44 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
45 فصلنامه علم سلامت کار ایران (1392) 0
46
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
47 مجله سلامت و بهداشت (1392) 47-56
48 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
49 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9