ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
2 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
3 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
4 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
5 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
6 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
7 ارگونومی 1 (1397) 29-39
8 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
9 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
10 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
11
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
12 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
13 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
14 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
15 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
17 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
18 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
19
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
20
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
21 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
22 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
23 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
24 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
25 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
26 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
27 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
28 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
29 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
30 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
31
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
32
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
33 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
34 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
35 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
36 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
37 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
38 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
39 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
40 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
41 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
42 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
43 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
44 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
45 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
46
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
47
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
48 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
49
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
50 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
51 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
52 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
53 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
54 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
55
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
56 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
57
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
58 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
59
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
60 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
61 سلامت کار ایران (1392) 0
62
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
63 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
64 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9