ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Cogent Education 7 (2020) 1-17
2 تصویر سلامت 11 (1399) 74-86
3 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25 (1398) 51-75
4 مدیریت بر آموزش سازمان ها 8 (1398) 39-60
5 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 263-283
6 علوم و فنون مدیریت اطلاعات 4 (1397) 157-181
7 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
8 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
9 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
10 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
11 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
12 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
13 ارگونومی مجلۀ ارگونومی ـ 1735-1960ـ سال ،6شماره ،1بهار13 (1397) 29-39
14 ارگونومی 1 (1397) 29-39
15 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
16 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
17 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
18
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
19 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
20 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
21 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
22 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
23 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
24 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
25 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
26
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
27
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
28 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
29 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
30 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
31 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
32 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
33 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
34 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
35 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
36 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
37 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
38
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
39
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
40 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
41 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
42 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
43 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
44 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
45 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
46 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
47 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
48 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
49 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
50 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
51 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
52 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
53
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
54
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
55 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
56
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
57 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
58 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
59 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
60 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
61 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
62
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
63 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
64
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
65 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
66
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
67 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
68 سلامت کار ایران (1392) 0
69
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
70 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
71 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9