ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 25 (1398) 51-75
2 مدیریت بر آموزش سازمان ها 8 (1398) 39-60
3 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 8 (1398) 263-283
4 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
5 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
6 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
7 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
8 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
9 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
10 ارگونومی مجلۀ ارگونومی ـ 1735-1960ـ سال ،6شماره ،1بهار13 (1397) 29-39
11 ارگونومی 1 (1397) 29-39
12 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
13 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
14 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
15
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
16 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
17 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
18 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
19 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
21 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
22 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
23
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
24
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
25 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
26 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
27 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
28 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
29 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
30 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
31 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
32 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
33 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
34 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
35
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
36
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
37 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
38 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
39 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
40 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
41 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
42 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
43 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
44 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
45 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
46 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
47 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
48 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
49 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
50
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
51
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
52 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
53
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
54 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
55 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
56 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
57 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
58 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
59
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
60 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
61
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
62 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
63
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
64 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
65 سلامت کار ایران (1392) 0
66
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
67 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
68 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9