ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
2 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 24 (1397) 1-19
3 پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 7 (1397) 89-107
4 رویش روانشناسی 7 (1397) 131-158
5 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 108-118
6 ارگونومی 1 (1397) 29-39
7 مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق) 16 (1397) 219-236
8 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 14 (1397) 9-32
9 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
10
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
11 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 77-84
12 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 55-64
13 اخلاق پزشکی 11 (1396) 53-62
14 فرهنگ در دانشگاه اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی) 6 (1396) 545-564
15 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 115-135
16 مدیریت در دانشگاه اسلامی 5 (1395) 443-460
17 مدیریت و توسعه ورزش 5 (1395) 247-262
18
Journal Of Research And Health 7 (2017) 572-580
19
International Journal of Environmental and Science Education 11 (2016) 13147-13155
20 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 9-20
21 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 95-111
22 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
23 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 6 (1395) 133-156
24 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
25 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) 6 (1395) 23-45
26 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 16 (1395) 62-71
27 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
28 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) 2 (1394) 125-141
29 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 15 (1394) 640-648
30
International journal of hospital research 4 (2016) 149-154
31
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
32 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
33 اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
34 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
35 فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (دانشگاه شهید بهشتی) 7 (1394) 104-122
36 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
37 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
38 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 12 (1394) 315-324
39 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
40 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
41 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت (مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) 6 (1394) 119-138
42 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
43 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
44 توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا 11 (1393) 123-142
45
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
46
Journal Of Research And Health 5 (2014) 202-210
47 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
48
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
49 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
50 فصلنامه علوم رفتاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) 6 (1393) 9-20
51 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1393) 104-126
52 مدیریت بر آموزش سازمان ها (1393) 216-220
53 پژوهش های مدیریت انتظامی (1393) 287-304
54
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
55 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
56
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
57 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 63-78
58
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
59 پژوهش های روان شناسی اجتماعی (1392) 0
60 سلامت کار ایران (1392) 0
61
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
62 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 0
63 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9