ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

صفحه نخست /ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
2 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی 6 (1395) 133-156
3
JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH Early View (2016) Early View
4 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 13 (1395) 41-48
5 پژوهشهای اخلاقی (انجمن معارف اسلامی سابق) ـ انجمن معارف اسلامی 6 (1395) 23-45
6 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 16 (1395) 62-71
7 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 22 (1395) 76-86
8 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2 (1394) 125-141
9 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 15 (1394) 640-648
10
International journal of hospital research 4 (2015) 149-154
11
Educational research in medical sciences 4 (2015) 7-14
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم نهم (1394) 57-65
13 فصلنامه اخلاق زیستی 5 (1394) 65-91
14 تصویر سلامت 6 (1394) 16-23
15 مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همکاری انجمن مشاوره ایران 7 (1394) 104-122
16 مجله دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه 13 (1394) 180-188
17 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1394) 139-162
18 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 12 (1394) 315-324
19 مجله بالینی پرستاری و مامایی 4 (1394) 27/38
20 رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
21 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی 6 (1394) 119-138
22 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 63-82
23 مدیریت سازمانهای دولتی (1393) 111-95
24
2231-6345 INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 2231-6345
25 توسعه سازمانی پلیس (1393) 0
26 رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران چهاردهم (1393) 61-83
27 ISSN 2008-2096 فصلنامه توسعه سازمانی پلیس (1393) 123-142
28
JOURNAL OF RESEARCH AND HEALTH 5 (2014) 202-210
29 سالیانه اخلاق پزشکی: اخلاق در آموزش issn:2008-3041 (1393) 66-79
30
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC (2014) 120-134
31 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 140-161
32 پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 91-107
33 مشاوره شغلی و سازمانی ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ با همکاری انجمن مشاوره ایران (1393) 304-287
34
International journal of hospital research 3 (2014) 37-42
35
ISNN:2322-424X International Journal of Management & Humanities Science (2014) 2313-2305
36
ISNN:2322-424X International Journal of Management & Humanities Sciences (2014) 2240-2244
37
International Journal of Basic Sciences & Applied Research ISNN:2147-3749 (2014) 470-475
38 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
39 فصلنامه علوم رفتاری 6 (1393) 9-20
40 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1393) 104-126
41 فصلنامه مدیریت آموزش در سازمانها (1393) 216-220
42 1735-9570فصلنامه مدیریت نیروی انتظامی (1393) 287-304
43
nternatioal Journal of Based Sciences & Applied Research (ISC) (2014) 116-120
44 فصلنامه مدیریت اسلامی (1392) 151-175
45
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
46 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی (1392) 63-78
47
International journal of hospital research (2013) 37-42
48
Journal of Political & Social Sciences (2013) 14-18
49
Patient Safety & Quality Improvment Journal (2013) 77-81
50 فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی (1392) 0
51 فصلنامه علم سلامت کار ایران (1392) 0
52
ISNN:2147-3749 International Journal of Based Sciences & Applied Research (2013) 589-593
53 مجله سلامت و بهداشت (1392) 47-56
54 فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (1392) 0
55 فصلنامه مدیریت اسلامی (1391) 32-9