مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر میانجی اخلاق حرفه ای در ...
عنوان اثر میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه فکری، یادگیری سازمانی و تسهیم دانش
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اخلاق حرفه ای، سرمایه فکری، یادگیری سازمانی، تسهیم دانش
چکیده چکیده زمینه و هدف: رعایت ملاحظات اخلاقی در آموزش عالی و ارتقای اخلاق حرفه ای اساتید به عنوان الگوهای علمی و رفتاری، می تواند در اشاعه ی فرهنگ تسهیم دانش، اطلاعات، ایده ها و تخصصها موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و کشف اثر میانجی اخلاق حرفه ای در روابط سرمایه فکری با قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم دانش است. روش بررسی: این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوهی گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری این پژوهش شامل اعضای 171 نفری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های اخلاق حرفه ای، قابلیت یادگیری سازمانی، تسهیم دانش و سرمایهی فکری جمع آوری گردید. به منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطهی بین سرمایه فکری با تسهیم دانش از طریق اخلاق حرفه ای میانجیگری می شو د. ولی نقش میانجی اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایهی فکری و قابلیت یادگیری تایید نشد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین سرمایهی فکری با قابلیت یادگیری مربوط می شود. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی– به غیر از رابطهی بین اخلاق حرفه ای و قابلیت یادگیری سازمانی– از نظر آماری معنی دار بودند. نتیجه گیری: توجه به اصول اخلاق حرفه ای و مدیریت و توسعه ی سرمایه ی فکری در دانشگاه ها که از آن ها انتظار می رود به عنوان ک انون خلق دانش عمل کنند؛ می تواند در ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش در بین اعضا، از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، شیوا ملکی (نفر دوم)، لیلی شریفی (نفر سوم)