مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش اخلاق و صلاحیت های حرفه ...
عنوان نقش اخلاق و صلاحیت های حرفه ای بر باورهای خودکارآمدی معلمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اخلاق حرفه ای، باورهای خودکارآمدی، صلاحیت های حرفه ای.
چکیده زمینه: باورها و نگرش های افراد همواره به عنوان محرکی مهم و جهت دهنده به فعالیت های انسان مطرح بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق و صلاحیت های حرفه ای بر باورهای خودکارآمدی معلمان صورت گرفته است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هدف آن به شیوۀ توصیفی از نوع همبستگی انجام شد، بدین منظور از بین جامعۀ660 نفری معلمان ابتدایی شهرستان شاهین دژ، 244 نفر (124 زن و 120 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با توجه به هدف اصلی پژوهش از سه پرسشنامه باورهای خودکارآمدی، اخلاق حرفه ای و صلاحیت های حرفه ای معلمان استفاده شد و روایی پرسشنامه های پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر (93/0 α=) و (89/0α=) و (97/0α=) به دست آمد و از شیوه مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج معادلات ساختاری نشان دادند، ضرایب تاثیر صلاحیت ها و اخلاق حرفه ای بر باورهای خودکارآمدی معلمان به ترتیب برابر 55/0 و 36/0 به دست آمد همچنین نتایج حاکی از این بود که مقادیر کای اسکوئر هنجارشده، ریشۀ دوم میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) و سایر شاخص ها مانند NFI، IFI و CFI که هرکدام وجهی از برازش مدل ساختاری را نشان می دهند، پس از اصلاح در حد مطلوب قرار دارند و می توان گفت مدل نهایی از برازش خوبی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که اخلاق و صلاحیت های حرفه ای معلمان دارای نقشی مثبت و معنادار بر باورهای خودکارآمدی آنان می باشد.
پژوهشگران سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، حمزه قلی زاده (نفر سوم)