سیروس اسدیان عباس بلاغی

صفحه نخست /سیروس اسدیان عباس بلاغی
سيروس اسديان عباس بلاغي
نام و نام خانوادگی سیروس اسدیان عباس بلاغی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نظریه و عمل در برنامه درسی 5 (1396) 97-126
2 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
3 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
4 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 163-175
5 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
6 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
7 فناوری آموزش 10 (1394) 133-144
8 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دوره 8 شماره 3 (1394) 133-155
9 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
10 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
11 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
12 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232