سیروس اسدیان عباس بلاغی

صفحه نخست /سیروس اسدیان عباس بلاغی
سيروس اسديان عباس بلاغي
نام و نام خانوادگی سیروس اسدیان عباس بلاغی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 30-37
2 تدریس پژوهی 6 (1397) 153-174
3 پژوهش های برنامه درسی دوره 8 شماره 1 پیاپی 15 (1397) 85-102
4 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) سال چهاردهم (1397) 77-85
5 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
6 نوآوری های آموزشی 17 (1397) 73-97
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 11 (1397) 15-21
8 نظریه و عمل در برنامه درسی 5 (1396) 97-126
9 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
10 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
11 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 163-175
12 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
13 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
14 فناوری آموزش 10 (1394) 133-144
15 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دوره 8 شماره 3 (1394) 133-155
16 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
17 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
18 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
19 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232