سیروس اسدیان عباس بلاغی

صفحه نخست /سیروس اسدیان عباس بلاغی
سيروس اسديان عباس بلاغي
نام و نام خانوادگی سیروس اسدیان عباس بلاغی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 11 (1399) 164-139
2 پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسـگان بـا همکـاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران) 2 (1399) 177-167
3 تدریس پژوهی 8 (1399) 151-165
4 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 45-74
5 پژوهش های آموزش و یادگیری 15 (1398) 55-65
6 اخلاق در علوم و فناوری 13 (1397) 30-37
7 تدریس پژوهی 6 (1397) 153-174
8 پژوهش های برنامه درسی دوره 8 شماره 1 پیاپی 15 (1397) 85-102
9 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) سال چهاردهم (1397) 77-85
10 مطالعات برنامه درسی -انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 12 (1397) 119-142
11 نوآوری های آموزشی 17 (1397) 73-97
12 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 11 (1397) 15-21
13 نظریه و عمل در برنامه درسی 5 (1396) 97-126
14 اخلاق در علوم و فناوری 12 (1396) 33-44
15 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 8 (1396) 131-156
16 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 163-175
17 نظریه و عمل در برنامه درسی 4 (1395) 55-80
18 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
19 فناوری آموزش 10 (1394) 133-144
20 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دوره 8 شماره 3 (1394) 133-155
21 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
22 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
23 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
24 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232