سیروس اسدیان عباس بلاغی

صفحه نخست /سیروس اسدیان عباس بلاغی
سيروس اسديان عباس بلاغي
نام و نام خانوادگی سیروس اسدیان عباس بلاغی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 163-175
2 نظریه و عمل برنامه درسی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی 4 (1395) 55-80
3 فصلنامه ی علمی ـ ترویجی اخلاق-دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیّة قم 6 (1395) 155-180
4 فناوری آموزش 10 (1394) 133-144
5 تحقیقات فرهنگی ایران - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دوره 8 شماره 3 (1394) 133-155
6 فناوری آموزش 10 (1394) 37-44
7 فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 5 (1394) 71-95
8 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
9 European Poultry Science 1 (2013) 1224-1232