مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر مستقیم و غیر مستقیم شیوه ...
عنوان اثر مستقیم و غیر مستقیم شیوه های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه بر اهمال کاری معلمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اهمال کاری، شیوه های مدیریت کلاس، ادراک از جو مدرسه.
چکیده مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم شیوه های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه بر اهمال کاری معلمان می باشد. روش: جهت بررسی فرضیه های این تحقیق از روش مدل یابی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی معلمان دبیرستانی شهرستان دهدشت تشکیل می دهند که بر اساس اطلاعات به دست آمده، تعداد آن ها 500 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای با حجم 216 نفر به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های مقیاس خودگزارش دهی اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و امیرخانی، پرسش نامه نگرش و باورهای معلمان در مورد سبک مدیریت کلاس مارتین و بالدوین و پرسشنامه سنجش جو سازمانی هالپین و کرافت استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS وAMOS و از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: دراین پژوهش مشخص شد که اثر خالص شیوه مدیریت مداخله گرایانه و غیر مداخله گرایانه بر ادراک از جو مدرسه به ترتیب، 19/0 و 22/0 ، واثر غیر مستقیم آن بر اهمال کاری، به ترتیب 055/0- و 06/0- ، است. اثر خالص شیوه های مدیریت مداخله گرایانه و غیرمداخله گرایانه و تعاملی بر اهمال کاری معلمان به ترتیب، 000/ ، 07/0 و 09/0 بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، می توان گفت که هیچ کدام از شیوه های مدیریت کلاسی معلمان تاثیر مستقیم معنی داری بر اهمال کاری معلمان نداشتند. ولی تاثیر دوشیوه مدیریتی مداخله گرایانه و غیرمداخله گرایانه، با واسطه گری ادراک از جو مدرسه، بر اهمال کاری معلمان معنی دار بود. و اینکه شیوه های مدیریت مداخله گرایانه و غیر مداخله گرایانه( و نه تعاملی)، تاثیر مستقیم معنی دار برادراک از جو مدرسه داشتند.
پژوهشگران آیت قدوسی نژاد (نفر اول)، سیروس اسدیان عباس بلاغی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)