ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
2 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24 (1396) 353-358
3 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
4 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 219-237
5
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
8 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
9 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
10 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 414-423
11 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 31-48
12 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
13 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
14 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
15 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
16 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
17 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
18 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 166-149
19 راهبرد فرهنگ (1391) 0