ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24 (1396) 353-358
2 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
3 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 219-237
4
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
6 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
7 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
8 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
9 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 414-423
10 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 31-48
11 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
12 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
13 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
14 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
15 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
16 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
17 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 166-149
18 راهبرد فرهنگ (1391) 0