ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نوآوری های آموزشی 2 (1397) 97-112
2 پژوهش در نظامهای آموزشی ـ انجمن پژوهشهای آموزشی ایران 12 (1397) 107-129
3 ناتوانی های یادگیری 7 (1396) 27-39
4 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی) 17 (1396) 2878-297
5 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 24 (1396) 353-358
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 12 (1396) 1-22
7 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 219-237
8
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 4 (2017) 2-7
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
10 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 10 (1396) 64-73
11 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
12 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده ) 12 (1395) 649-662
13 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 414-423
14 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 31-48
15 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
16 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 43-56
17 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
18 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
19 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
21 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 166-149
22 راهبرد فرهنگ (1391) 0