ابوالفضل فرید

صفحه نخست /ابوالفضل فرید
نام و نام خانوادگی ابوالفضل فرید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11 (1396) 95-102
2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 119 (1396) 10-21
3 خانواده پژوهی (پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی) 12 (1395) 649-662
4 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 414-423
5 آموزش و ارزشیابی 9 (1395) 31-48
6 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
7 راهبردهای شناختی در یادگیری (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1395) 43-56
8 تدریس پژوهی 4 (1395) 113-128
9 پژوهش های روان شناسی اجتماعی دوره 4 شماره 16 (1394) 53-71
10 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 4 (1394) 43-62
11 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 9 (1393) 91-107
12 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران (1392) 166-149
13 راهبرد فرهنگ (1391) 0